TEJ YAM TSIS PAUB PLOJ 不能忘记的

作者:Tsis paub 不祥    来源:Email 电子邮件    时间:1970-01-01    点击量:
评论: (我要评论)

    Lub hnub twb yuav ploj tim npoo ntuj, tom qab ib hnub uas nws siv zog ua hauj lwm hyav ncig daim av. Ntawm nplaim dej, lub hnub tus poj duab ci mus tsoo thiab thaws tawg rau txhua ib ncig vaj voog. Nws yog ib lub sij hawm uas ntuj nthuav txuj ci rau ntiaj teb saib. "Zoo nkauj kawg," Mim hais tag thiab txo pluav nws lub qhov muag ntawm daim duab tim npoo ntuj los saib tus neeg tab tom puag nws. Koob saib mus rau ib qho txawv ntawm qhov Mim saib. Koob twb tsis hnov Mim lub suab hais lus.
     "Koob," Mim tso tes mus plhws Koob cov plob hau, "koj pheej xav dab tsi na."
     Koob txo nws ob lub qhov muag los saib Mim. "Tsis muaj dab tsi xav," nws teb.
     Mim lub siab, tam li koob lub ntsej muag qhia, nws twb muaj ib nplooj siab xav tau tias Koob muaj dab tsi zais tom qab ntawm qhov Koob tsis lees. Mim rov luag ntxhi ib zaug rov rau Koob thiab txhob txwm tsis txhob tham txog thiab txob Koob lub siab xav. Twb ib pliag lawm los qhov Mim ua twb tsis hloov Koob li. Koob twb saib ntsoov Mim los nws ob lub qhov muag tseem nphob xuav.
     "Koj saib tiv na!" Mim taw tes rau tim qab ntug.
     Koob tsa qhov muag saib ib muag raws Mim tus ntiv tes rov qe kiag qhov muag los rau Mim li twb tsis txaus siab. Nws lub ntsej muag tseem nphob tshaj qhov qub thaum tsis tau saib. Koob tig mus ntsia Mim ob lub qhov muag, Koob tso tes mus qhwv Mim los ntawm xub ntiag. Nws muab tes mus chwv Mim lub plhu mus los. Nws tsum li ntawd tsis hais dab tsi ntxiv. Mim tsis paub xyov vim li cas huab cua twb tsis txawv ntiaj teb twb tsis hloov cas hmo ntawd Koob lub ntsej muag yuav txawv mlua ua luaj li. Mim xav Koob tab txawm tsis yog txhua zaum nkawv nyob sib ze uas Koob yuav hais lo lus luag ntxhi rau nws zoo siab los Koob yeej tsis nyob ntsiag to tsuas nrog nws tus kheej sib tham li ntawd. Muab xav los Mim nco txog yog qhov ntawd ntag uas ua rau nws nyiam thiab muab nws lub siab rau Koob.
     Lub sij hawm ib xyoo tas los twb yog thawj zaug uas nws paub Koob. Dua tas su ntawm thaj chaw nkawv ua si ntawd. Mim nco txog nws nrog rau nws ob tug muj. Lawv tuaj mus taug kev ncig ua si li txhua hnub.
     "Ntsuab, kuv tsis nkag siab li es cas Riam neb ho sib tso lawm na," Mim hais.
     "Cov txiv neej zoo li Riam mas siab phem ua luaj li es," Ntsuab teb ua lub suab nrov.
     "Riam siab phem li cas nas. Kuv xav mas nws twb yeej ua zoo rau koj los sav. Scott twb tsis yuav ib yam dab tsi rau kuv li es, tab sis kuv twb pom nws nqa paj tuaj rau koj nev," Ntxheb txuas ntxiv yam tsis nkag siab.
     Ntsuab tig los saib Mim ib plia, ho tig los mus rau Ntxheb. Ntsuab tsis ua suab dab tsi ntxiv. Nws tsis xav teb. Nws rau rau siab txeeb taug kev ua ntej. Mim thiab Ntxheb tig los sib saib tsis paub ua cas Ntxheb mus tsis ceeb toom. Lawv taug kev mus lawm ib ncua kev, nkawv rov caum tau Ntsuab. Nkawv tig mus saib Ntsuab ib plias yam qhov Ntsuab ua haj yam raug nws siab.
     "Riam twb tsis yog yuav paj rau kuv xwb. Nws muaj hluas nkauj coob tus. Kuv twb paub tag lawm," Ntsuab ua ib siab qhia tig los rau Ntxheb.
     "Kav liam los mas yog li nas. Pheej ne, kuv xav mas nws nyiam koj heev," Mim ntxias Ntsuab siab.
     "Kav liam os, kuv twb tsis nyiam nws. Tsis xav muaj hluas nraug li lawm os. Nyob ib leeg zoo dua," Ntsuab xaus lus.
     Mim thiab Ntxheb nkawv nkag siab dhau hwv lawm rau Ntsuab lo lus. Ntxheb los nyuam qhuav sib tso nrog Xab ntshe nws los yuav ntxhov siab tsis txawv li Ntsuab thiab. Vim nws los yeej tau nyob Ntsuab qhov chaw los lawm. Nws los yeej raug ib tug txiv neej uas nws xav tias yuav hlub nws ib leeg tsis muaj hnub yuav tso nws tseg. Ntxheb paub tias lub sij hawm ntawd Ntsuab mob siab npaum li cas uas raug txiv neej dag. Lawv tsuas xav tau lub cev tsis hlub tiag ua rau tus neeg nyob tom qab puas koob puas npe thiab siab ntsws lwj tag. Lawv peb leeg rov taug kev ntsiag to tsis muaj ib tug yuav tsa suab hais ib lo lus. Leej twg los xav pab tu siab rau Ntsuab. Mim thiab Ntxheb los tsis xav pom nkawv tus phooj ywg nyob ntshaus ntsho li ntawd. Nkawv pom Ntsuab lub neej txawv los lawm ntau txij li hnub Riam ncaim Ntsuab. Ntsuab tsis muaj lub suab luag los yog lub siab yuav ua ib yam dab tsi tsheej.
     "Peb mus tsev os yom," Ntsuab hais lus.
     "Mus los mus. Kuv los nkees tsem tsawv lawm thiab," Mim teb thiab tig los saib Ntsuab ib plias,
     "Ntsuab koj puas tau xav mus tiag mas."
     "Mus los mas," Ntsuab teb.
     "Tiag mas, koj puas tau xav mus tsev mas Ntsuab," Ntxheb xav sim ib zaug ntxiv.
     "Mus los mus los mas, yuav tau mus ua num tom tsev thiab nyob tsam tag kis yuav mus kawm ntawv," Ntsuab teb.
     Lawv peb lub cev hluas nkauj thooj txij tig xub ntiag rov qab. Mim ua ntej. Ntsuab nyob nruab nrab nrog rau Ntxeb ua tus kawg.
     "Mim puas yog nag hmo Kub lawm tuaj tim nej tsev nas," Ntxheb nub.
     "Xyov, lawv puas tuaj es. Leej twg qhia koj tias lawv tuaj nas," Mim teb.
     "Tsis paub thiab tab sis tag kis no Xyoob hu tuaj es nws qhia kuv tias nag hmo Kub lawv tuaj tim neej tsev xwb," Ntxheb piav.
     "Aws," Mim teb.
     "Tej zaum Kub yeej nyiam koj ov," Ntxheb tso dag.
     Tam sim Mim xav tau lo lus yuav teb Ntxheb tab sis tsis hais tawm. Ze dhau lawm ntawm ib tug tub hluas tab tom taug kev los ntawm lawv. Mim saib pom tus neeg taug kev los ntawm nws muab ob sab tes ntsaws rau hauv hnab ris. Tus tub hluas twb tsis saib lawv los lam saib ob sab ntug kev nrog rau cov hav ntoo zoo nkauj. Nws tsuas ntsia ntsoov hauv nws txhais taw taug kev. Nws lub ntsej muag thiab qhov chaw qhia ntawm nws tus cwj pwm mas yeej tsis txawv ntawm Ntsuab nyob rau hnub ntawd. Mim lawv taug kev mus yuav txog los tus tub hluas tseem tsis tsa ntsej muag los ntsia kev.
     "Nyob zoo os," Mim hais caw luag ntxhi.
     Tus tub hluas tsa hlo ntsej muag los. Nws lub ncauj luag ntxhi txauv los hloov kiag lub ntsej muag tas los. Mim, tam sim ntawd, pom tus neeg tshiab tsis zoo li Ntsuab tab sis ntseem yog lub ntsej muag xwb. Mim lub siab xav txawv muag nthav me ntsis rau tus tub hluas lub ncauj luag rau nws. Mim mloog zoo li twb pib muaj mob txawv hauv nws lub siab lawm.
     "Nyob zoo cov muam," tus tub hluas teb.
     Lawv peb leeg los nres, nrog lo lus xaus ntawm tus tub hluas hauv ntej tsis txhob txwm tav tus tub hluas kev.
     "Tov lawv tav kev lawm os tus nus," Mim hais taw tes rau tom qab. Ntxheb sawv ib sab luag twj ywm, "yog los mas lawv kaw kev lawm es peb thiaj li rov qab los."
     Tus tub hluas saib lawv ib plias. Nws rov luag twj ywm tig rau Mim khws yam nws paub tias lawv lam dag nws xwb. Mim pom ntsoov lub ntsej muag luag saib ntsoov rau nws ua rau nws tsis paub vim li cas tab sis ib yam ntawm lub suab luag twb ua rau nws txaus siab lawm. Mim nrog tus neeg txawv luag me ntsis. Lawv sawv daws, tab txawm Ntsuab, cia li luag tsis muaj dab tsis pib ua chaw tuaj dab ros.
     "Tiag los mas, tsis muaj leej twg nyob tov lawm os. Peb yog cov kawg uas taug kev los lawm," Mim hais nrog lub suab luag.
     "Kav liam, kuv yeej xav mus tov," tus tub hluas teb.
     Lawv peb leeg ua siab txhais ruam mus tim ntug kev cia kev rau tus tub hluas mus. Thaum tus tub hluas taug kev dhau plaws lawv lawm tom ntej, nws rov ntsaws tes rau qhov chaw qub txawm yog lub qhov muag los ib yam. Mim los kuj tsis paub tias cas ib tug txiv neej es yuav tuaj ncig ib leeg nrog rau lub ntsej muag kho siab khuav li ntawd. Ntshe yog nws muaj lub neej yav tas los yuav thooj li Ntsuab thiab. Yim xav yim ua rau Mim txhua txhais ruam nws taug xav paub tus tub hluas txawv txav ntawd ntxiv.
     "Koj paub nws thiab lov," Ntxheb hais tom qab los tom ntej.
     "Tsis paub as," Mim teb.
     "Kuv xav tias koj paub nws no, koj thiaj hais lus li ntawd rau nws."
     "Xyov nws yog nws leej twg es. Kuv tsuas pom nws thawj zaug ib yam li neb xwb," Mim qhia.
     "Koj nyiam nws puas yog. Nws zoo nraug kawg tab sis kuv pab koj tu siab rau qhov cov neeg zoo nraug ib txwv muaj tus hlub lawm," Ntxheb xav thab nws tus muj.
     Vim yog qhov Ntxeb hais. Mim rov ras dheev txog tus tub hluas ntawd lub ntsej muag dua. Nws poob siab me ntsis tias ntshe yuav yog tiag uas tsam tus tub hluas ntawd yuav muaj tej yam txawv, Thiab ntshe qhov nws tuaj mus ntawd yog tuaj mus ntsib nws tu s hlub xwb. Tab sis Mim lub siab rov kaj zog, ntxias nws tus kheej tias neeg muaj kev hlub yeej tsis ua lub ntsej muag ntshau npaum ntawd li. Tab sis yog nws tsis muaj tus hlub ne, tus tub hluas ntawd ho tuaj dab tsi. Txawm li cas los Mim rov nco txog rau tus tub hluas lub ncauj luag nyav, twb ua rau nws zoo siab lawm. Ntxheb tsis hnov Mim teb. Nws tig mus pom Mim ua lub ntsej muag luag ntxhi.
     "Ces kuv hais yog, koj yeej nyiam nws, tab sis Mim," Ntxheb nres, "neeg zoo nraug yeej muaj hluas nkauj."
     "Nws muaj tus hlub lawm los haj yam zoo rau qhov kuv los twb tsis tau xav txog qhov yuav txaus siab rau nws thiab," Mim dag nws lub siab.
     "Tsis hais lo lus los koj lub ntsej muag yeej qhia tias koj nyiam nws lawm," Ntxheb hais ntxiv.
     "Kuv twv koj yeej nyiam nws thiab," Mim rov lus. "Wb yuav nyiam nws tau li cas yog koj twb hais lus nrog nws ua ntej lawm nas," Ntxheb hais xaus nrog lub suab luag.
     Mim thiab Ntshuab nrog Ntxheb luag. Lawv sawv daws sib tw luag tawm ntawm thaj chaw ntawd mus deb zuj zus los Mim lub siab tseem xav rov qab mus pom tus txiv neej txawv ntawd dua. Tag kis mam rov qab tuaj dua seb puas pom nws. Kuv mam tuaj ib leeg xwb, “Mim xav rau nws nruab siab”.

     Ib hnub ntxiv mus, twb tsis tau txog lub caij qub, Mim twb mus taug kev ua si lawm. Ib tav su tom qab Mim taug kev deb thiab txhua txoj kev los tsis pom tus poj ntxoog hnub tas los. Hnub ntxiv mus, Mim rov qab mus ua si dua los twb tsis pom tus duab tub hluas. Mim xav tus tub hluas ntawd puas muaj tiag. Thaum nws ntsib tus tub hluas ntawd puas yog npau suav. Mim txoj kev npau suav twb tsis tau ploj. Nws rov qab mus taug kev kaum tawm hnub ntxiv, mus los tsis pom. Twb yog tom qab ib hlis, txoj hmoov zoo Mim tus npau suav los muaj tseeb. Nws tau tsib tus tub hluas ntawd dua hauv ib lub party. Twb txog nrab ntawm lub sij hawm lub party yuav lawb, Mim pom tus neeg nyob hauv, zaum tim ces kawm phob ntsa. Twb tsis tos lub sij hawm ncua ntev. Mim taug kev mus sawv ntawm tus tub hluas ib sab.
     "Kuv twb xav hais tias txhua tus tuaj party no yuav tsum muaj kev lom zem. Es ua cas tseem tshuav tej tug txiv neej sawv ib leeg thiab." Mim hais thooj txhij thaum nws pom tus tub hluas tig tuaj saib nws.
     "Yog koj xav kom muaj kev lom zem no, mus nrog lawv ua si seev cev hauv, tsis yog muaj kuv ib leeb xwb," tus tub hluas teb.
     "Tseem tshuav leeg twg thiab," Mim txuas ntxiv.
     "Yog tseem tshuav leeg twg thiab."
     Yam li yog ib lub siab yug ob leeg txoj sia. Sib pom zaum ob txawv zaum ib. Hmo ntawd nkawd tau sib tham raug siab tshaj txhua khuj hluas nkauj hluas nraug. Nyuam qhuav sib chwv thawj zaug xwb twb zoo li twb muaj neej los lawm ntau tiam rau yav tas los. Ntawm lub party ntawd, nkawv sib puag ua si ib hmo uas yog ob tug muaj kev lom zem tsis swb leej twg. Tom qab hmo ntawd Mim paub tau tias tus neeg uas nws tos los tag nws tiam neej lub npe hu Koob. Nkawv muaj kev sib hlub, sib tau taub tsuas muaj ntxiv mus lawm xwb.
     "Koj xav txog dab tsi cas koj tsis hais lu li. Puas yog kuv ua dab tsi txhaum," Mim tsis xav pom nws tus hlub nyob lub ntsej muag ntshaus.
     "Tsis muaj dab tsi." Koob tseem puag rawv Mim rau hauv nws lub xub ntiag.
     Tsis ntev ntxiv, Koob tso pluav Mim tseg. Nws rov tig mus saib lub ntuj tshiab khiv ib ncig ntawm lub hnub tim npoo ntuj. Mim tsis paub cas hnub yuav tsaus ntuj ntawm Koob ua luaj li. Cas Koob yuav zoo txawv tsis thooj li txhua lub sij hawm ib xyoos tas los txij li hmo nws ntsib Koob los.
     "Koob puas yog koj muaj dab tsi khuam koj siab," Mim nug nrog lub suab hlub.
     "Tsis muaj, ua cas koj ho hais li ko."
     Txawm tias Koob tsis hais qhov teeb meem qhia rau Mim los Koob lub ntsej muag yeej qhia rau Mim tias nws npog dab tsi lawm. Mim muab nws ob txhais tes los khwb Koob ob txhais tes rau ntawm nws lub plhu. Koob tig mus saib Mim ob lub qhov muag nrog rau nws khoov mus ua twb zoo hnia Mim. Tas ntawd nkawv tig mus saib lub hnub poob.
     Ntiaj teb npob zog, lub hnub tshuav ib nrab rau nkawv saib lawm xwb. Lub sij hawm tshuav tsis ntev ces duab tsaus ntuj twb caum yuav tau. Mim tseem pw hauv Koob lub xub ntiag. Nws tseem saib ntsoov tos nrhw seb tshuav ntev npaum li cas, lub sij hawm twg, lub hnub mam ploj nrog tag nrho rau nws cov duab ci. Koob, nyob nram qab, puag rawv Mim hauv nws ob txhais tes; hauv nws lub xub ntiag. Koob lub qhov muag lam nrog Mim saib,tiam sis lub siab twb tsis nrog Mim xav txog lub hnub. Nws lub ntsej muag twb rov tu siab dua. Nws twb tso qhov chaw saib mus rau lwm qhov lawm. Koob tig mus rau ib sab tsis deb nyob ze ntawm ntug hav dej. Nws tig mus saib ib lub tsev vov ntoo, tab sis tsis xov. Lub tsev ntawd, tau ntau xyoo tas los muaj rooj muaj tog, muaj sia tab yog txoj kev hlub ntxaum ntxias dej nag los ntub yuav ti hauv plawv tsev. Uas tam sim ntawd qhuav qhawv nphob xuav rooj tog tsis muaj thiab nroj tsuag twb pib tuaj thoob hauv plawv tsev lawm. Lub tsev twb tsis muaj sia tsuas yog hauv Koob lub siab lawm xwb. Koob xav txog hnub yuav tsaus ntuj tsib xyoos tas los ntawm lub tsev vov ntoo ntawd. Ob lub rooj loj zoo rau mov txawb pem toj; ob lub nyob nram hav. Cov rooj zaum me nyob ncig ob sab. Lub tsev tab tom zoo nkaum nag. Koob nco hmo ntawd nws zaum ib leeg ntawm lub tsev vov ntoo tsis deb ntawm ntug hav dej tsis muaj hom phiaj. Lub caij tav su yuav tsaus ntuj xob quaj nroo ntws ua suab loj yau. Nag los loj dub nciab ib tog tuaj yam li lub ntuj npau taws, tsis txuag tib neeg siav. Koob zaum ib leeg hauv lub tsev saib nag nrog ntawm mom kaum tsev. Cua hliv lug, nag tseem poob tuab tsis kam tsum. Tej ntoo ib ncig vau rawv pes daws qhia lub zog cua chim. Hauv plawv ntawm txhua yam tshwm sim thooj txij ib tug neeg tawm plaws nraum qhov nag poob los. Koob tig kiag mus pom nws paub tseeb yog ib tug ntxhais tsis nto kaum rau xyoo. Tus ntxhais hnav lub tsho ywj dub nrog lub ris luv. Nws lub cev twb ntub nag npliag nplaws nrog rau nws cov plob hau, dej nag nrog zig los npog ntawm lub ntsej muag. Tus ntxhais ntawd, ua ntej Koob tsa ncauj hais, nws luag ntxhi los rau Koob. Tas nrho nws muab nws cov plaub hau tso kua rov rau nraum nraub qaum. Nws tsa kiag taub hau rov los rau Koob. Tsis tas li ntawd, tus ntxhais txav zog taug kev los ntawm Koob. Koob tseem tsis hais ib lo lus thiab tsuas saib tus neeg txawv tsis ntsais muag. Tus ntxhais tsis nres txawm Koob tsis muaj suab. Nws rau siab ntso los ntawm Koob li nws yeej npaj siab thiab paub tseeb tau lawm tias nws yuav ua dab tsi.
     "Tus muam," Koob cheem, "los nag loj tag npaum li no es koj pheej tuaj ua dab tsi ntawm no nas. Koj puas paub hais tias tsis zoo rau koj taug kev ib leeg rau tej lub chaw zoo li nov no lov."
     "Es koj ne tus nus. Vim li cas thiab muaj tus num dab tsi es cas koj ho tuaj nyob ib leeg ntawm lub tsev tsis xov no thiab na," tus ntxhais twv Koob.
     "Tej zaum koj xav hais tias kuv poob zoo tab sis yog kuv yeej ib txwm nyob nov," Koob daws nws tus kheej.
     Tus ntxhais tsis teb tab sis tseem los sawv kiag ntawm Koob sub ntiag. Tus ntxhais tso nws ob sab tes txheem ntawm Koob ntej puab. Koob saib mus rau ntawm ob txhais tes mus rau tus ntxhais lub ntsej muag tab sis tam sim ntawd tus ntxhais lub ntsej muag twb txo los tshuav chw Koob lub, tshuav tsis deb li ib nti lawm xwb. Ua tsis tau tes, Koob ntsa kiag tes mus tuav tus ntxhais lub dua.
     "Es koj ne, puas poob zoo thiab," Koob nug.
     "Neeg poob zoo mas yog ib leeg, tab sis qhov ntawd yuav mus tau li cas uas twb muaj koj nyob ntawm no," tus ntxhais ib nyuag luag me ntsis.
     Tsis tau hais yeem, tus ntxhais twb khoov kiag los hnia Koob sov so ntawm daim di ncauj. Koob ua tau tsuas tsa tes mus qawm lias tus ntxhais los npuag kiag nrog nws lub cev uas npliag nag ntxaum ntxias ntawm tus ntxhais lub tsho los ntug Koob. Tus ntxhais luag ib suab thiab tshem kiag nws lub qhov ncauj. Cuag li nws txhob txwm ua kom Koob lub cev kub. Koob rov lawv liag lawv qab mus caum tus ntxhais lub qhov ncauj. Nkawv rov npuav nkaus. Zaum no tsis yog nws los ze Koob hos yog Koob mus nrhia nws los theej Koob qhov chaw nqhis. Koob rub tus ntxhais lub cev los ti Koob li. Koob hnia nws. Nkawv sib nwj cuag li ib tug yuav nqos ib tug. Ib pliag ntshis nkawv sib nrug los huas pa. Koob tsis ntseeg tias tus ntxhais ntawd yuav hnia nws tau raug siab cuag li nws twb paub yuav nwj li cas thiaj raug Koob siab. Koob ua twb zoo rov saib mus rau tus ntxhais lub ntsiab muag.
     "Koj puas yog kuv tus hluas nkauj Paj Dawb," Koob nug tsis deb ntawm Paj Dawb daim de ncauj.
     "Es yog koj yeej ib txwm nyiam nug tib neeg tom qab koj nwj nws los yog tim yog hmo no ntuj los nag hlob es koj xav tau ib tug neeg puag nyob ze koj kom koj tsis txhob ntshai."
     Paj Dawb rov npuav nkaus Koob lub qhov ncauj.
     Koob rho kiag qhov ncauj, "Es koj yeej ib txwv nyiam nwj tib neeg tom qab koj hais lus los yog koj txhob txwm xav kom kuv ntub nag xwb."
     "Es yog kuv txhob txwm xav kom koj nrog kuv ntub nag ne koj yuav ua cas."
     "Yog li ntawd ces yuav tsum hle koj cov khaub ncaws ua ntej kuv yuav nrog koj npliag."
     Paj Dawb tsis thab yuav teb Koob. Nws txo kiag nws tus kheej mus zaum saum toj ntawm Koob txhais ncej puab. Paj Dawb tsa kiag nws ob txhais tes mus plhws Koob lub caj dab rau lub xwb pwg mus los. Dej nag ntws si ntawm Paj Dawb lub tso los ntxaum Koob ob sab ncej puab. Koob tsa tes ntawm Paj Dawb nruab qaum nce mus qhwv kiag Paj Dawb lub plhu. Ua ntej tshaj txhua yam thiab ib lo lus ntxhiv, nkawv rov qab liag mus rau lub sij hawm tas los. Tsis hais nkawv ob lub cev xwb, ob lub qhov ncauj los haj yam nyob ti. Zaum no nkawv maj mam muab lub sij hawm siv muaj nqis. Nkawv ib tug nyob hauv ib tug lub xub ntiag muab kev sib chwv sib puag thiab tawb mus ua lub sij hawm tsim nuj nqis. Tom qab sib hnia txaus uas Paj Dawb xav hais tias nws yuav luag tsis muaj pa txaus ua pa, nws rov rub kiag nws tus kheej nrug zog.
     "Koj paub hais tias ntuj los nag hlob tag npaum no es wb yeej mus tsis tau tsev hmo no li," Paj Dawb hais.
     "Es yog vim li cas koj ho xav hais tias kuv yuav mus tsev es cia lub cev zoo li koj no nyob ib leeg txias to ntawm tej no," Koob teb.
     Tag nrho lo lus, Paj Dawb rov nyo kiag me ntsis mus ntawm Koob. Nkawv rov sib npuab ua ib zaug ntxiv. Tsis zoo li zaum tas los. Koob hnia nws tus hlub yam tsis paub txaus yees. Koob tsem nws lub qhov ncauj mus rau lwm qhov chawm tsis yog Paj Daw b lub qhov ncauj xwb. Maiv Dawb tsuas qe qhov muag mloog ntsoov Koob daim di ncauj taug kev qes zuj zus ntawm Paj Dawb lub pob ntsaig. Thooj txhij Koob tshem Paj Dawb lub tsho siab zuj zus. Paj Dawb lub cev hluas nkauj daim nqaib dawb lo nag li twb tsis muaj dab tsi npog pom dav zuj zus. Koob pov rhees Pab Dawb lub tso rau hauv av uas Paj Dawb ua lub cev ib nyuag tshee me ntsis. Tab sis Koob twb paub lawm. Nws ob txhais tes twb los qhwv nkaus Paj Dawb lub cev rau hauv nws lub xub ntiag sov. Qhov pom Paj Dawb lub cev liab qab haj yam ua rau Koob raug siab. Koob zuaj zog Paj Dawb lub caj dab los rau ntawm Koob hauv siab. Paj Dawb ntxim rhiab nws ib zag nrog Koob ob txhais tes. Koob khoov ntshis cia nws lub qhov ncauj mus raws qhov chaw nws sab tes tuav. Paj Dawb haj yam ua ntsej muag txawv lawm dua Koob txhais tes. Paj Dawb tsis ntseeg tias txiv neej yuav ua tau tej yam rau nws lub cev uas txaus siab thiab raug siab tsis muaj dab tsi yuav zoo li. Paj Dawb huas ib zag pa loj loj. Koob tsa kiab taub hau los saib nws tus hlub lub ntsej muag. Paj Dawb luag ntxhi rov rau Koob. Tam sim ntawd, ntxim yuav no Paj Dawb npaum li cas los Koob twb tsis tau tso tseg. Nws twb tsis paub tias yuav muab ntaub los npog Paj Dawb lub cev kom txhob no. Tab sis Koob tseem txo kiag tes ntawm Paj Dawb xub ntiag nqe mus rau ntawm Paj Dawb duav uas tseem muaj ntaub npog. Koob daws kiag Paj Dawb lub khawm ris yam tsis muaj teeb meem li nws yeej tau ua dua ntau zaus los lawm. Paj Dawb lub ris tseem tsis tau poob nws twb rov huas pa loj dua lawm. Lub sij hawm tsis ntev Paj Dawb cov ris tsho ntub nag ntsuav twb nyob hauv av nrog rau Koob cov lawm. Nkawv ob lub cev ua ib lub cev, zoo li me nyuam mo liab, pw sib khawm hauv plawv tsev. Paj Dawb lub nraub qaum npuab saum lub rooj hos nws lub xub ntiag npuab Koob lub. Nkawv nyob sib ti tshaj lub cev sib chwv. Ob lub cev txav raws ib lub cev. Nkawv hloov mus ua lwm yam pa. Lub sij hawm ntawd tsis nco no los yog txias Paj Dawb li. Nws lub cev tam sim ntawd tseem kub tshaj thaum tib neeg mob lawm, mloog ntsoov tej yam tsis paub piav rhiab hauv nws lub cev uas ua tau raug nws siab dhau hwv lawm dua txhua zaum Koob txav ti nws. Paj Dawb tsuas xav kom tej lub sij hawm li ntawd nyob mus tsis paub kawg. Nkawv muaj txoj kev hlub uas tsis muaj dab tsi npog. Nkawv sib qhia siab txog tias ib tug nco thiab hlub ib tug npaum li cas.
     Twb yog ob teev ntxiv lawm xob tseem nroo mob siab tsis tseg. Nag tseem tsis tau tu. Vim yog tsis tau mus tsev, Paj Dawb hnav Koob cov ris tsho, tseem zais nraim hauv Koob lub xub ntiag. Nws yog ib lub sij hawm zoo nrhiav nyuaj uas nkawv tau nyob ob leeg tsis muaj leej twg. Koob Maj mam zuaj zog Maiv Dawb lub cev me ntsis los ti zog nws.
     "Koj puas tau xav mus tsev," Koob ntxhi.
     "Seb koj mus thaum twg ces kuv mus thaum ntawd xwb," Paj Dawb teb.
     Ib hmos ntuj siab phem txiav nkawv txoj hauv kev los tsev. Hmo ntawd ntuj los nag tsis paub tsum thiab nkawv los tsis xav nrug. Koob thiab Paj Dawb poob zoo ntawm lub tsev tsis xov ntawm ib hmos.
     Hnub tshiab twb pib tawm tuaj. Ntiaj teb twb pib yuav pleev xim. Lub ntiaj teb tshiab nkos ntsuav ntawm tej. Tej kwj deg dej ntws pom ntsuag qees ua kwj. Hav ntoo plooj ntsuab ntub nag ntsuav tseem tsuav dej lwg. Nag hmo ntuj quaj ntxuav tag kis ntawd. Lub ntiaj teb tshiab lawm tag hov ntau, tab txawm hauv tsev. Tseem ntxov tsis tau muaj neeg tuaj, Koob thiab Paj Dawb nkawv ob lub cev pib nti txav saum lub rooj. Ib tug tseem nyob puag rawv hauv ib tug lub xub ntiag. Tsis muaj pam vov tsuas yog nkawv muab nkawv ob lub cev liab qab los ua chawv sov.
     "Koob kaj ntug lawm os," Paj Dawb xub hais.
     Koob rua qhov muag los saib Paj Dawb twb luag ntxhi rau nws lawm. Nws tsis hais ib lo lus. Koob muab nws tus ntiv tes mus chwv khaub zig Paj Dawb lub xub ntiag los rau ntawd Paj Dawb daim di ncauj.
     "Lub luv khiav," Koob hais.
     Paj Dawb luag me ntsis thiab npuav kiag Koob tus ntiv tes. Nkawv rov npuab nkaus rov sib puag haj yam ntom dua. Nkawv rov muab lub caij nyoog txias txias thaum sawv ntxov; lub sij hawm uas tseem muaj huab vov hav uas pom kev tsis tau deb los siv ua lub sij hawm lom zem. Nkawv sib faib siav thiab txoj kev lom zem thaum sawv ntxov ua ntej lub hnub yuav tuaj ziab nkawv ob lub cev liab qab. 

 

Ntiaj teb twb pib yuav luag qhuav, tsuas tshuav cov dej lwg ntawm mom kaum tsev. Lub dej maj mam los ua twb zoo siab ntev teev tau txaus siab tau lub lwg loj mam li nrog. Puab ntawm ib lub tsev xim dawb loj nyob ntawm ntug kev yog Koob tab tom puag Paj Dawb rau hauv xub ntiag. Nkawv twb hnav khaub ncaws tag. Ob tug sawv ib ntawm phob ntsa qhia txog lub neej ywj pheej yooj yim li tsuas muaj nkawv ob leeg nrog rau txoj kev kaj siab; tsis muaj ib yam tab txawm yog kev nyuaj siab yuav caum cuag. Ib leeg puag ib leeg saib lub ntuj lub ntiaj teb txoj sia thuav pom dav thiab tshiab loj nrog raws lub hnub.
     "Koj pom dab tsi," Paj Dawb hais.
     "Duab ci," Koob saib mus rau tim qab ntug.
     Ntawm qhov Koob teb tsis thooj li qhov Paj Dawb hais tau tab sis kuj zoo nkauj txim nws hloov thiab. Paj Dawb tig kiag mus rau qhov Koob pom. Nws saib pom lub hnub tshiab khiv liab ci ua voj voog twb tuaj lawm pom tag tim npoo ntuj. Yog thawj zaug uas Paj Dawb pom lub hnub sawv. Lub neej yam li yav tas los paj Dawb tsuas pom lub hnub nyob saum tob hau ci tau tsis txaus siab li tam sim ntawd. Paj Dawb xav hnub ntawd ntxim hlub tshaj txhua hnub. Tam sim ntawd tab txawm tseem sawv ntxov los paj Dawb twb mloog tau lawm uas hnub ntawd yuav yog ib hnub zoo. Qhov tseem ceeb tiag yog nws nyob hauv Koob lub xub ntiag; txhua yam yeej ntxim hlub.
     "Koj nyiam thiab lov?" Koob hais ze ntawm Paj Dawb lub poj ntseg.
     "Ws," Paj Dawb teb.
     Paj Dawb rub Koob ob txhais tes los tuav nws txhais tes ruaj los npuab zog ntawm nws xub ntiag. Paj Dawb ua lub ntsej muag luag me me tsuas pom tau tseeb ntawm nws daim di ncauj tias thaum ntawd yog ib lub sij hawm uas nws zoo siab tshaj plaws.
     "Kuv muaj kev lom zem heev," Paj Dawb txuas ntxiv.
     Koob tsis hais ib lo lus ntxiv. Nws khoov los hnia Paj Dawb lub yis tob hau. Nkawv sawv sib pheeb sib puag ib ntawm phob ntsa tsev saib lub ntiaj teb tab tom muaj kev kaj siab. Ob leeg zoo siab rau lub neej sib paub yav tag los thiab lub neej yav tom ntej. Txoj kev hlub tsis muaj kawg. Twb tsis tau ntev, tam li Koob xav, lub hnub twb tuaj ziab nws hnov sov lawm. Koob twb ras dheev tau ib nplooj siab tias tsam yuav txog caij nkawv yuav tau sib ncaim. Nws ua siab ua twb zoo khaws tej chaw thiab txhua yam nkawv tau nyob ua ke ib hmos tas los rau hauv nruab siab txog rau lwm zaus uas nkawv yuav rov qab tau sib ntsib dua. Qhov Koob ras txog twb deeg mus txog Pab Dawb. Paj Dawb twb hnov tau duab hnub los chwv nws lawm thiab. Koob tsis nti tab sis Paj Dawb twb tig tshwb xub ntiag los rau nws.
     "Koob, koj ua dab tsi ib pliag."
     Koob tseem tsis xav kom muaj suab sab. Nws tseem ntaus kev phooj ywg zoo nrog lub hnub tsis tau txaus siab. Koob ua tiag tig los rau Paj Dawb.
     "Koj hais dab tsi."
     "Koj nyiam lub hnub heev puas yog," Paj Dawb paub txog nws tus hlub.
     "Ws, tab sis tsis yog kuv nyiam lub hnub xwb. Nws yog lub sij hawm sawv ntxov nrog lub hnub," Koob hais txiv, "nws muaj nqis heev."
     Paj Dawb saib Koob yam tseem muaj ntau yam raug nws siab dua lawm ntawm tus neeg nws hu ua hluas nraug.
     "Sawv ntxov nrog lub hnub, kuv saib mas zoo ib yam li koj thiab kuv. Zoo yam li wb txoj kev hlub," Koob Piav.
     Paj Dawb tau taub zoo thaum Koob lo lus xaus. Paj Dawb los xav tsis txawv li Koob, hais txog txoj kev hlub Koob yog txhua yam hauv Paj Dawb lub neej.
     "Tab sis lub hnub nws twb tuaj yuav mus siab zuj zus. Ib pliag ntsis xwb twb tsis yog sawv ntxov lawm. Koj ne Koob puas tseem txaus siab li tam sim no lawm," Paj Dawb xav paub kom meej tshaj lub siab xav tau.
     "Lub hnub yuav mus siab thiab qis. Nws yuav poob tim npoo ntuj, lub ntiaj teb yuav tsaus los. Tab sis Dawb, tag kis nws yuav rov tuaj dua. Lub sij hawm wb nyob tam sim no yuav tsis muaj hnub ploj. Wb txoj kev hlub yuav muaj nyob hauv siab mus tag ib txhis."
     Tam sim ntawd Paj Dawb tsuas xav kom Koob hnia nws lawm xwb ua ntej nws yuav mus tsev. Nws txaus siab thiab zoo siab rau txhua yam nkawv muaj tag los. Nkawv sawv ib me ntsis ntxiv xwb twb lig dhau lawm uas tsam Paj Dawb tsev neeg yuav pib sawv. Paj dawb rub zog nws tus kheej deb zog ntawm Koob lub cev.
     "Koob kuv mus tsev lawm os, ib tsam kuv niam lawv sawv los lawm."
     "Yog tej zaum kuv yuav tau mus tsev thiab," Koob teb.
     "Es koj maj mus tsev hos tsis hais rau kuv paub thiab."
     "Ws, rau qhov koj yuav mus tsev ces kuv xav mus thiab."
     "Yog vim li cas mas," Paj Dawb tsis nkag siab.
     "Es yog koj mus lawm ces kuv kuj xav txog koj. Kuv mus tsev es yog nco txog koj no kuv thiaj li hu xov tooj tuaj hnov tau koj lub suab."
     "Koj puas yog nco kuv heev npau li ko tiag tiag ma," Paj Dawb txaus siab rau Koob lo lus.
     Koob saib ntsiag to rau Paj Dawb ob lub qhov muag tias qhov ntawd tsuas yog ib feem ntawm nkawv txoj kev xav txog nws tus hlub.
     "Kuv hlub koj," Paj Dawb hais.
     "Kuv hlub koj tshaj," Koob teb.
     "Tsis yog hos, kuv hlub koj tshaj hos," Paj Dawb tsis nyoo.
     "Ws, koj hlub kuv tshaj los tau tab sis kuv hlub koj dua," Koob hais luag me ntsis.
     "Koj mas, li cas los tau los mas. Tab sis paub hais tias kuv hlub koj no xwb."
     Paj Dawb thaum kawg nws ua tiag txav tawm ntawm Koob lub xub ntiag. Paj Dawb txav zog mus ib sab ntawm lub qhov rais. Nws tsa tes mus sim ciav lub qhov rais twb tsis kaw li muaj leej twg txhob txwm muab lub qhov rais qhib cia. Paj Dawb laug lub qhov rais rau saum toj dav zog. Koob luag nyam los thawb lub qhov rais qhib plho.
     "Ua tsaug," Paj Dawb hais.
     "Txhua yam rau koj," Koob teb.
     Paj Dawb pus nws tus kheej nce qhov rais mus rau hauv nws chav pw. Paj Dawb ua twb zoo pus nws lub cev ua nkham tsis pub muaj suab ntxhe rau nws tsev neeg hnov. Koob sawv nraum zoov luag twj ywm saib Paj Dawb ua nkham taw nce qhov rais. Tsis ntev Paj Dawb twb nqis tau mus rau hauv nws chav raws nraim li lub siab xav tsis muaj suab cuag li nws twb tau ua li ntawd los lawm ntau zaus. Paj Dawb saib tuaj rau nraum zoov. Koob tseem sawv saib nws tsis tau mus tsev. Koob txheem pob tsaig ntawm qhov rais luag nyav los rau nws. Paj Dawb tsis hais dab tsi ntxiv. Nws luag nyav rov tuaj rau Koob nrog tej yam nws twb npaj tau hauv siab pub rau Koob lawm. Paj Dawb txav mus deb zog lawm ntawm lub qhov rais kom Koob cev caj npab tsis cuag nws. Paj Dawb ua lub cev txav sab xis mus rau sab laug yam li muaj suab nkauj. Paj Dawb ua twb zoo tshem nws lub tso tseem noo dej nag tawm ntawm nws lub cev. Paj Dawb daim tawv nqaib hlua nkauj ntawm duav pib pom ntawm raws lub duav tsho tuaj thab Koob. Koob ua tau tsuas haj yam luag txaus nws siab thiab yoj teg kom Paj Dawb los ntawm nws. Paj Dawb, lub sij hawm ntawd tawv ncauj zog. Nws muab nws lub tsho hle kiag tau thiab pov rhees los rau Koob. Koob txais nkaus tau lub tsho. Nws muab tsho khuam kiag ntawm qhov rais thiab rov saib mus rau hauv tsev. Koob pom nws tus hlub tsis muaj dab tsis npog hauv siab sawv hauv plawv txaj tseem yees cev tuaj thab nws. Paj Dawb tam sim ntawd nws tab tom muab tes los plhws nws lub cev hluas nkauj ntawm xwb pwg nqis rau  ntawm nws hauv siab los ntawm duav. Koob ob lub qhov muag los nres saib Paj Dawb txhais tes rub kiag txoj siv tawv xoob zog ua rau Koob lub siab sov so ib zaug dua tag kis ntawd. Koob tam sim ntawd ntsia tsis nco ntsais muag uas nws tsis tau pom nws tus hlub yuav ua raug nws siab tshaj plaws yav tas los.
     Paj Dawb chua kiag nws txoj siv tawv plam plaws los tuav ntawm tes. Nws lub ris xaub luav rau hauv ko taw. Paj Dawb siv nws sab taw liab qab ncaws nws lub ris swb zog los ntawm qhov rais. Paj Dawb yuav luag yug dua tsiab tsuas tshuav daim ntaub npog lawm xwb uas nws ob txhais tes tab tom yuav tshem tawm ntawm nws lub ntshag. Koob tsis tau saib pom Paj Dawb lub cev yuav raug nws siab ib zaug heev npaum ntawd dua li. Nws tsis paub xyov Paj Dawb mus kawm tej yam ntawd qhov twg los tab sis nws txaus siab heev.
     Koob tswj tsis tau nws tus kheej ziab lub hnub sawv ntxov ib leeg. Nws twb yeej cog lus lawv yuav mus tsev. Es yuav tsis lawv Paj Dawb qab; tej ntawd tsis ruaj npaum qhov nws pom hauv Paj Dawb chav pw lawm. Paj Dawb pom tias Koob twb yuav npaj lawv nws qab los thiab paub tias yog vim li cas. Qhov ntawd haj yam ua rau Paj Dawb muaj siab. Paj Dawb tig kiag xub ntiag mus ib sab ntawm Koob cia nws lub nruab qaum liab qab tsuas yog qhov tig tuaj rau tus tub sab dhia qhov rais. Paj Dawb twb tig tsis tau tus, Koob twb los ceev dhau hwv lawm. Koob twb los sawv nrog Paj Dawb ib ntxaig thiab muab nws ob txhais tes twb los tuav tau Paj Dawb ob txhais tes lawm ntawm Paj Dawb lub ntsag. Koob muab nws lub cev mus npog nkaus Paj Dawb lub cev liab qab uas thaum Paj Dawb tseem tsis tau tig rov los. Nkawv ob leeg sawv sib puab seev cev tsis thooj li txhua zaus. Ib tug dawb ib tug dub.
     "Koj puas yuav kuv pab thiab," Koob hais ua lus ntxhi rau Paj Dawb lub pob ntseg.
     Paj Dawb twb tsis tau teb. Nws twb hnov nws tus hlub ob txhais tes ciaj muaj sia txav khiav ntawm nws ob txhais tes los ncig nws lub cev. Tam sim ntawd, Paj Dawb tsis nco teb vim nws mloog ntsoov nws lub cev ceeb nws txhua zaum Koob txav tes tshem chaw ib qho mus rau lwm qhov uas yog txhua yam txaus nws siab. Zoo li Koob paub thaj chaw twg qhov twg ntawm nws lub cev yuav kov thiaj li raug nws siab. Paj Dawb huas ib pas tas ib pas tuaj. Nws lub cev haj yam kub raws lub sij hawm. Nws tus mob tsuas muaj loj zuj zus thiab txia ua lub suab ywj pheej. Zoo tshaj qhov Paj Dawb yuav thov tau. Paj Dawb mloog ntsoov nws lub cev yuav cig ua hluav tawg. Nws uv tsis tau nyob li ntawd li lawm tab sis muaj hmoo Koob tshem kiag tes ntawm nws lub cev. Paj Dawb txoj pa loj zog. "Ua Tsaug," Paj Dawb xav.
     Paj Dawb twb yeej paub tias Koob muaj cuab kav ua rau nws nyob tsis tu los Paj Dawb tseem tsis tau txaus yees li nws tseem xav kom paub tseeb tshaj qhov tas los

 

 

 

thiab. Paj Dawb tig kiag xub ntiag rov los rau Koob lub xub ntiag thaum nws twb tsis

 

tshuav ib yam dab tsi qhwv nws lub cev lawm. Paj Dawb ib nyuag tsaj muag me ntsis saib nws lub cev mus npuab Koob lub uas tseeem hnav ris tsho. Zeeg ib tas zeeg ob tuaj. Cuag li nkawv ob lub siab xav sib xws. Nkawv ob lub qhov ncauj twb los sib dhos cuag npaum lub siab hawm ntawd. Paj Dawb puag lias Koob lub xwb pwg rub nws tus kheej mus cuag Koob. Lub sij hawm tsuas zoo li ntawd, Muaj nkawv ob leeg. Ib sab liab qab nrog ib sab npog ris tsho sawv hauv txaj. Ib me ntsis Paj Dawb rub kiag nws tus kheej tawm los huas pa dua.
     "Koj puas yuav pab," Paj Dawb rov siv lo lus qub rov qab.
     Zaum no tsis thas yuav muaj lo lus teb. Paj Dawb ob txhais tes twb npaj siab rau siab ntso los daws Koob cov nyias khawm. Txhua qhov nqaij liab qab tawm ntawm Koob lub cev Paj Dawb daim di ncauj twb xub mus chw. Tsis tau ntev Koob twb caum tau Paj Dawb lawm. Nkawv leej twg tsis muaj leej twg yeej. Nkawv cov khaub ncaws nyob puv tsev. Nkawv ob lub cev kov qhov twg los yog nqaib tseem sawv sib npuab hauv plawv txaj. Paj Dawb cov plaub hau twb pib ua lauj vaub.
     Nws ib nyuag luag me ntsis rau Koob, "nov yog wb thawj zaug nyob hauv kuv txaj, koj puav kam nqa kuv."
     "Tau, tab sis koj yuav tsum cog lus tsis txhob ua neeg khib dwb, tsis txhob qw. Kuv mam nyiag koj mus saum txaj."
     "Tsuav koj tsis txhob ua kuv quaj xwb los mas."
     Koob khoov ntshis mus nqa Paj Dawb mus ntawm ib sab. Pov rhees Paj Dawb rau saum txaj. Koob ua twb zoo saib Paj Dawb lub cev pw nyob saum txaj luag ntxhi tsuas yog tos nws lub cev. Koob dau muag mus saib Paj Dawb txhua qhov tseem zoo nkauj tshaj qub. Nws tsis ntseeg tias nws yuav muaj hmoo tau hlub nrog ib tug ntxhais zoo nkauj thiab hlub nws npaum li Paj Dawb. Koob tsis tos ntes. Nws lawv liag Paj Dawb rau saum txaj. Cuag li tsiaj, nkawv tsis nco txaj muag rau leej twg li. Koob ua twb zoo npog nkaus Paj Dawb rau hauv qab. Txoj kev hlub twb muaj dua lawm. Hnub ntawd, tag kis ntawd hnub twb tuaj ziab dej lwg qhuav tag. Yog ib hnub uas kaj thiab huv ntxim tib neeg txhua tus tsim nyog mus taug kev ua si nraum zoov. Tab sis Koob, nws tsis tau mus qhov twg. Nws nkaum hauv Paj Dawb lub txaj nrog txoj kev hlub uas Paj Dawb muaj rau nws. Twb yog rov txog lub ntuj tsaus thaum twb tsis muaj ib qhov duab ci twb tsis pom kev ntawm qhov muag lawm Koob mam tau tsuj nraum zoov.
     Hmo ntawd txog rau hnub tom ntej tav su Koob tsuas siv lub sij hawm los pw yuav zog rov qab. Neeg hauv tsev tsis nkag siab cas Koob pawv lawm ib hnub nrog ib hmo mam tshwm los tsev. Tsis tas li ntawd, nws tseem tsis sawv yuav luag ib hnub. Tab sis qhov ntawd tsis yog thawj zaug uas lawm pom; tsis yog yam dab tsis txaus ntshai. Lub hnub twb yuav luag rov xaus uas Koob tus muam khiav los saum Koob txaj.
     "Koob, niam hais tias yog koj sawv lawm no ces niam ua mov siav lawm no es kom koj los noj mov no," Mai Kiab qw.
     Koob ras dheev tau tias twb yog ib hnub ntxiv dua hmo lawm uas nws tsis tau noj ib lub mov. Koob mloog nws tshaib plab me ntsis.
     "Ws, koj mus es kuv hnav tsho tas mam los os," Koob teb tseem nyob saum txaj ib nrab nkaum hauv daim pam.
     Maiv Kiab tig kiag xub ntiag tawm ntawm qhov rooj.
     "Aws Kiab," Koob hu.
     "Dab tsi," Maiv Kiab tig rov los.
     "Puas muaj leej twg hu tuaj rau kuv hnub no," Koob nug.
     "Puag ta Paj Dawb hu xov tooj tuaj tab sis kuv hais tias koj tsis nyob tsev lawm no es nws hais tias yog koj los txog no kom koj hu xov tooj mus rau nws no."
     "Aws, ua tsaug." Tom qab Kiab ploj lawm,
     Koob ua tiag pus nws tus kheej sawv tawm saum txaj. Nws saib nws cov khaub ncaws ntawm ko taw txaj ua rau nws ntseeg tsis tau tias nws yuav los pw ntev npau li ntawd. Tab sis nws kuj muaj nqi lub sij hawm uas nws tau nrog Paj Dawb nyob ua ke. Nws txo tes mus muab lub tsho hnav nag hmo los tuav ntawm tes luag me ntsis txawv txav rau nws nruab siab. Lub sij hawm ntawd Koob tsis yog xav yuav los noj mov tab sis Paj Dawb twb ua rau nws tsau plab me ntsis lawm. Tas nrho Koob tso plhuav lub tsho thiab maj nroos nqis tawm hauv nws lub txaj los yam twb khwv tau tswv yim dab tsi rau hnub ntawd lawm thiab.

 

     Twb tau ib lub hlis lawm uas Koob thiab Paj Dawb tsis tau teev caij mus ua si tom tsev ntawm ntug dej, tab sis txhua hnub nkawv kuj sib pom tom tsev kawm ntawv. Nkawv txoj kev hlub tseem haj yam zoo tshaj qub.
     "Koob," ib lub suab poj niam hu tuaj nram qab.
     Koob tig mus saib cia Paj Dawb twb los yuav txog ntawm nws lawm. Tab tom lawb ntawv. Txhua tus tub ntxhais npaj nroos mus rau nyias lub chaw rau ntawv yuav npaj tawm mus tsev vim tag kis lawm xwb yuav yog hnub so. Paj Dawb nqa nws cov ntawv ntawm sub ntiag luag nyav rau Koob.
     "Koj lub hnab ne," Koob nug.
     Paj Dawb los sawv ntawm Koob lub xub ntiag, "kuv nqa ob phau ntawv xwb tsis xav ev hnab."
     "Koj es hmoo zoo ua luaj li tsis muaj homework ua los." Paj Dawb luag twj ywm rau Koob.
     "Muab koj cov ntawv los rau kuv ntim rau hauv kuv lub hnab."
     Paj Dawb cev ntawv rau Koob tab tom thaum Koob txo hnab los.
     "Ua cas kuv hmoo tsis zoo, kuv twb muaj koj lawm ne. Tseem tshuav dab tsis uas kuv tseem yuav thov ntxiv thiab."
     Koob txais ntawv ntawm Paj Dawb luag nywj nyav. Koob ntim ntawv hauv hnab tas nws rov tig los rau nws tus hlub.
     "Ua tsaug uas koj zoo siab, tab txawm yog muaj kuv xwb. Tab sis," Koob nres zog.
     "Tab sis dab tsi," Paj Dawb twb luag nyav txav ti zog.
     "Es koj zoo siab lawm es tshuav kuv ne."
     "Koj tsis zoo siab, puas yog muaj dab tsi koj xav tau nab, puas yog!" Paj Dawb muab tes los puag lias Koob lub duav saib mus rau Koob ob lub qhov muag.
     "Tej zaum yog koj nrog kuv mus ua si," Koob tseem ua lus qeeb maj mam xav.
     "Koj hais koj puas khoom nrog kuv mus lub party hmo no lov. Koj tsuas teb tias koj kam tuaj tos kuv no xwb." Paj Dawb teb nrawm dua Koob lawm.
     "Tab sis kuv niam."
     "Tej zaum kuv yuav tau tuaj nyiag koj li txhua zaum xwb, koj hais li cas."
     Koob lo lus xaus nkaus xwb Paj Dawb lub ntsej muag luag twb rov caum cuag lawm. Nkawv twb pom tau nkawv lub neej hmo ntxiv mus ntawd lawm. Nkawv ob leeg sib puag sib tuav tes taug kev tawm hauv tsev kawm ntawv. Ob leeg tsuas npaj nroos txog qhov yuav sib ntsib thaum twg, nav cev ris tsho dab tsi, thiab txoj kev lom zem yuav muaj npaum li cas.
     Lub party hmo ntawd muaj hlub, nkauj ntxub, nkauj sib tso, nkauj sib nco mus ua kev lom zem rau txhua leej mus raug txhua tus lub siab. Tab sis qhov tseeb yog muaj tus neeg yus hlub lawm nyob nrog nws qhov twg lub sij hawm twg los yeej lom zem. Tsuas muaj nws thiab yus nyob ua ke xwb lub ntiaj teb yeej kaj ntxim nyob mus tsis muaj hnub tsaus. Lub party twb tsis tau xaus, Koob thiab Paj Dawb twb ploj lawm ntawm thaj chaw ntawd mus rau qhov chaw nkawv ib txwm teem; nkawv thaj chaw sib hlub.
     Twb lig tshuav txog tag hmo, tsis muaj leej twg seem tom thab chaw ua si ntawd lawm. Ib thaj tsam txias to nrog lub suab nkauj sib hlub hnov meej. Hauv lub tsev hauv nyob hauv qab lub hli ze ntawm ntug dej. Paj Dawb thiab Koob nkawv sib puag nrog nkawv hom party hauv siab. Nkawv sawv seev cev nrog lub suab hu nkauj nrov ntawm Koob lub tsheb tsis tshua deb. Paj Dawb ob txhais tawv liab qab sawv saum Koob ob txhais taw. Hmo ntawd Paj Dawb hnav daim tiab dub thiab lub tsho ib xim nrog rau ib txoj hlua xim dawb khiab ntawm nws caj dab. Nws cov plob hau ua twb zoo qaws los ntxias rau saum nws tob hau. Tom thauj cov duab ci duab hli ntsa nqis los tsoo Koob lub tsho dawb mus pom thoob ib ncig ntawm Paj Dawb lub ntsej muag. Hmo ntawd yog ib hmos Koob pom tias nws tus hlub zoo nkauj npaum li cas. Koob los ib yam. Paj Dawb saib ntsoov nws lub ntsej muag. Nkawv ib leeg saib ntsoov ib leeg lub ntsiab muag zoo siab rau lub sij hawm tam sim ntawd. Nkawv cia ob lub cev txav raws zaj nkauj sib hlub nrog rau duab hli.
     "Ua tsaug," Koob hais thaum lub suab nkauj kawg.
     "Ua tsaug dab tsi." "Ua tsaug uas koj hlub kuv," Koob hais.
     "Ua tsaug uas koj hlub kuv thiab," Paj Dawb teb.
     Koob khoov ntshis mus hnia nws tus hlub chwv npliag tsis tshua nchav ntawm Paj Dawb daim di ncauj. Zaj nkauj tshiab twb pib dua tuaj lawm nrov ua suab ntxhuj ntxhia yau tsawv ntxim deev siab me ntsis. Koob rov qawm lias Paj Dawb los puag hauv nws lub xub ntiag. Koob hmo ntawd zoo nws siab heev. Nws tsuas xav kom nws nrog rau Paj Dawb nkawv lub neej tsuas zoo li ntawd mus ib txhis. Nkawv rov cia suab nkauj coj nkawv kev seev cev lub sij hawm ntawd tsis nco txhawj txog yuav muaj leej twg dua ke. Ib zaj nkauj txiv ib zaj nkauj tuaj ntev tsheej tag hmo npaum li cas los nkawv tseem tsis dhuav sib puag nyob sib ti saib tsoov koj kuv ob lub qhov muag hauv qab duab hli.
     "Koob, koj puas xav tias tsam muaj ib hnub twg es wb ho sib tso," Paj Dawb xav taus ib yam txawv txav.
     Koob tseem xav raws zaj nkauj. Koob tsis teb mus ua lub sij hawm ntev. Nws muaj kev hlub thiab lom zem dhau hwv lub sij hawm ntawd lawm.
     "Tab sis wb yeej yuav tsis sis ncaim," Koob thaum kawg teb.
     Koob ua lub suab li tias nws tsis xav tham txog tej yam uas yuav ua rau nkawv sib ncaim. Rau qhov Koob tsis paub yuav nyob txom nyem siab thiab yuav nco Paj Dawb npaum li cas yog tsis muaj Paj Dawb lawm.
     "Thov txim," Paj Dawb hais.
     Koob tsis teb dua ib zaug ntxiv. Ntxiv ntawd Koob yeej ntseeg tau tias yuav tsis muaj dab tsi los tswv thiab tshem tau nkawv ob lub siab nyob sib nrug. Ib zaug ntxiv nkawv ob lub suab rov ntsiag cia ob lub cev tham nrog zaj nkauj hlub. Paj Dawb tsis ua suab sab. Nws tsuas txav ze zog mus rau ntawm Koob lub xub ntiag. Paj Dawb muab nws lub plhu mus pw twj ywm ntawm nws tus hlub lub xwb pwg. Txhua yam rov los zoo li qub. Lub sij hawm twb mus ntev loo. Pab Dawb rov maj mam tig ntsej muag los ntawm Koob, tseem pw ntawm xwb pwg.
     "Koob yog tias hnub twg koj tso lub ntiaj teb no lawm koj yuav xav mus ua dab tsi."
     "Kuv tsis paub, tsis tau xav txog qhov ko li. Koj ne, koj xav yuav mus ua dab tsi," Koob xav paub nws tus hlub lub siab xav.
     Paj Dawb tsa taub hau los saib Koob ib plia. Paj Dawb saib mus rau saum ntuj, "saib sauv."
     Koob ntsia rau saum qhov Paj Dawb qhia.
     "Tsis muab dab tsi," nws hais.
     "Yog, tab sis muaj ib hnub twg yog kuv tsis muaj txoj sia nyob hauv lub ntiaj teb no lawm. Kuv yuav mus ua ib lub hnub qub nyob sauv tos koj," Paj Dawb piav nrog lub ntsej muag txaus siab yam nws twb ntseeg tau thiab pom lub neej rau yav tom ntej.
     Koob saib Paj Dawb yoob me ntsis, tsis xav hais tias yuav muaj tej tug neeg txim siab zoo li Paj Dawb yuav hlub nws ua luaj li.
     "Yog vim li cas ho ua lub hnub qub," Koob nug.
     "Li ntawd wb thiaj tau nyob ua kev mus ib txhis."
     Koob muab nws tus ntiv tes mus kov Paj Dawb lub plhu.
     "Tab sis kuv xav nyob ze koj ne."
     "Ces wb mam li ua ob lub hnub qub ntxhaib."
Paj Dawb lo lus ntsiag zog mus rau hmo ntawd yog lo kawg tsis muaj suab sab tsuas yog suab nkauj ntxhe mus ib thaj tsham ib ncig ntawm nkawv ob tug poj duab qaim hli.

 

  Vim yog muaj ib tug deev ib tug siab, txoj kev sib hlub niaj hnub tuaj sib cuag, thiab nrog rau kev cia siab lom zem lawm yav tom ntej, tsis tev xwb twb dhau ib xyoo lawm. Paj Dawb ntseeg tsis tau tias tsuas tshuav tsis muaj pes tsawg hli lawm xwb ces Koob twb yuav kawm ntawv tiav xyoo ntawd nyob rau hauv high school. Paj Dawb xav tau tias lwm xyoo yuav tshuav nws ib leeg ncig nrog nkawv tej chaw sib tawb rau nws ib leeg tshua rau ntawm nkawv lub tsev sib paub high school ntawd. Es ntshe nws yuav xav thiab nco txog Koob heev rau ib lub xyoo ntxiv mus.
     Ib txhais tes sov so twb los npog kiag Paj Dawb ob lub qhov muag thaum nws tab tom saib lub hnub laim ntawm nplaim dej. Paj Dawb tsis hais ib lo lus tab sis ntxi cauj zoo siab twj ywm rau hau nruab siab cuag li nws mloog tau txoj kab tes deeg tias yog leeg twg thaum tus neeg pos nws qhov muag los npuab kiag nws lub cev.
     Koob txhos caug kiag los hnia kiag Paj Dawb lub qia ntsej, "koj xav dab tsi na."
     "Xav txog koj."
     "Xav txog kuv."
     "Yog, tab sis kuv tsis tsim nyog rau qhov koj tuaj lig hwv."
     "Thov txim, tab sis yog koj twb xav txog kuv ces twb zoo li kuv nrog koj nyob lawm," Koob teb.
     Paj Dawb puag kiag Koob ob txhais tes ruaj zog, "tab sis kuv tsis xav kom kuv xav txog koj," nws nres tig ntsej muag los saib Koob, "kuv xav tau koj nrog kuv nyob."
     Nkawv sib hnia tam sim ntawd ntawm ntug dej ze ntawm nkawv lub tsev vov ntoo; qhov chawv teem caij. Sib npuav zoj ib nyuag pliag, Paj Dawb mloog nws lub caj dab tsaug leeg me ntsis. Paj Dawb ua siab tso Koob lub qhov ncauj tseg. Koob lawv liag hnia kiag Paj Dawb lub phlu tab sis muaj ib yam khuam siab ua rau nws nres. Koob nco tau tias nws muaj ib yam dab tsi uas yuav qhia rau nws tus hlub.
     "Dawb," Koob tseem hais ua lus ntxhi ntawm Paj Dawb pob ntseg.
     "Ws," Paj Dawb tshuas teb nrov txaus kom Koob hnov.
     "Kuv puas tau qhia koj tias lub weekend tom ntej no peb yuav mus saib kuv ntxiv ntxawm rau nram qab teb."
     "Tsis tau tab sis koj paub tias kuv yuav nco txog koj lub sij hawm koj ploj lawm."
     "Kuv paub, kuv muaj dab tsi pub rau koj," Koob hais.
     "Dab tsi," Paj Dawb tig los yam raug nws siab. Nws pom Koob lub nrig kaw ntom nti ua rau nws tuaj dab ros me ntsis.
     "Koj yuav tsum tau qi qhov muag," Koob hais.
     Tsis cav ib los lus, Paj Dawb ob lub qhov muag ua twb zoo kaw; tseem nrog ua lub ntsej muag luag. Koob txhawb kiag nws lub nrig mus siab sib ncag nrog Paj Dawb ob lub qhov muag.
     "Qhib qhov muag las," Koob hais.
     Paj Dawb ob lub qhov muag rua kiag los pom ib lub nplhaib nyob hauv Koob xib teg. Nws luag twj ywm ua lub ntsej muag ntxim hlub mus hnia Koob ib pas. Paj Dawb rov tig rov los rau lub nplhaib ua rau nws haj yam tuaj dab ros.
     "Es kuv twb xav hais tia tag kis mus ces kuv twb yog niam Koob lawm."
     Paj cev tes mus khaws lub nplhaib uas nws xav yog ib qhov zoo nkauj tshaj plaws nws tsis tau pom dua los. Koob pab muab looj kiag rau Paj Dawb tus ntiv tej coj nplhaib sab xis.
     "Nov yog ib yam tam tias yog kuv tseem nrog koj nyob thaum kuv tsis nyob lawm," Koob hais.
     Paj Dawb luag ntxhi, "tab sis tseem tshuav ob peb hnub ua ntej nej yuav mus."
     "Txawm yog li ntawd es kuv thiaj li muab lub nplhaib rau koj ua ntej kom koj swm nws."
     Paj Dawb xav nws yeej swm yam khoom Koob muab rau nws thaum nws pom ntawm Koob xib teg lawm.
     "Kuv muaj dab tsi rau koj thiab."
     "Qhov ntawd yuav yog dab tsi ne," Koob rov lus.
     Paj Dawb tsa nws sab tes laug los thiab rub zog ib lub nplhaib ntawm nws tus ntiv tes.
     "Kuv muab lub nplhaib nov rau koj thiab."
     "Tab sis lub nplhaib ko yog koj niam muab rau koj," Koob saib rau lub nplhaib kub uas tab tom cev los rau nws.
     "Yog tab sis kuv muab rau koj tias kuv yuav nrog koj nyob txhua lub sij hawm."
     Koob tseem saib ntsoov lub nplhaib tsis paub xyov yuav txais los tsis tsim nyog txais.
     "Txais mus los mas. Tsuas koj coj twj ywm nrog koj xwb thiab thaum twg yog koj yuav poj niam no ho mam nqa tuaj rau kuv ua ntej xwb los mas," Paj Dawb hais lus yooj yim.
     Koob ua tiag txais li tsis tshua muaj siab. Nws tsis ntseeg tias Paj Dawb yuav muab tej yam khoom tseem ceeb muaj nqis rau nws ceev. Yog nws paub li ntawd ntshe nws twb npaj nqa tej yam khoom muaj nqis me ntsis tuaj hloov yam khoom tas los nws muab rau Paj Dawb.
     "Tsis txhob txawj, kuv mam nqa koj lub nplhaib tuaj rau koj ib yam yog muaj dab tsi tshwm sim," Paj Dawb hais ntxiv kom zoo Koob siab.
     "Li ntawd los tau," Koob teb.
     "Yog yeem li ntawd lawm no hnub no wb yuav ua dab tsi," Paj Dawb nug.
     "Ua ntej dua txhua yam dab tsi, kuv yuav tsum hnia koj tso," Koob teb.
     Paj Dawb sawv tsees tam sim ntawd. Nws khiav ib sas mus ib ncua ntawm Koob.
     "Tab sis koj paub tias yob ib tug hluas nraug yuav hnia ib tug hluas nkauj no nws yuav tsum caum kom tau tso," Paj Dawb qhia lub hom phiaj.
     Koob tig mus saib Paj Dawb luag ntxhi.
     "Tab sis koj paub tias yog tus hluas nraug caum tau tus hluas nkauj lawm nws yuav tsis yog hnia tus hluas nkauj xwb."
     "Tab sis tus hluas nraug yuav tsum txhom kom tau tus hluas nkauj tso," Paj Dawb hais.
     Koob sawv tsees thooj txhij tam sim ntawd mus raws lawv Paj Dawb qab. Paj Dawb los twb yeej ceeb toom tau nws tus kheej lawm. Nws twb khiav ua ntej Koob thawj txhais ruam. Paj Dawb ib sas khiav taug kev tab sis Koob khiav ceev tshaj nws yuav khiav dim . Paj Dawb pom Koob twb caum yuav cuag nws. Nws tso kiag txoj kev tseg tso xub ntiag tig kiag mus rau tom ntug kev. Paj Dawb ib sas ploj ntais mus lawm rau tom cov me nyuam ntoo. Koob lawv liag Paj Dawb txoj xub qab mus ntsiab kiag tau Paj Dawb ntawm ntug kev. Nkawv ob lub cev thooj txhij vau rau hauv pem teb ploj ntais hauv cov me nyuam ntoo. Paj Dawb thiab Koob luag ua suab nrov hauv hav ntoo tuaj.
     "Koj yuav tsum tau ceev faj nyob tsam raug mob yog yuav khiav los ntawm cov hav ntoo no," Koob hais.
     "Es kuv yuav raug mob tau li cas yog twb muaj koj lawm."
     Koob puag lias Paj Dawb, tseem pw hauv av. Nkawv tsis sib cav dua dab tsi ntxiv. Nkawv sib hnia ua zaum ob rau hnub ntawd hauv qab cov hav ntoo uas tab tom los npog tag nkawv ob lub cev ntawm ntug kev.
     "Koj paub tias ua li ko ses neeg dua kev yuav pom laiv," Paj Dawb lub suab.
     "Es koj tseem ntshai tsam lawv pom thiab," Koob nug.
     Paj Dawb lub suab ntsiag to. Hauv pem teb hav ntoo ua nkawv lub tsev vov. Ib me ntsis ntxiv xwb nkawv twb tsis nco faj txog cov neeg dua kev lawm.

 

     Ob tug tes moo los sawv sib tsuam kiag tim phob ntsa nrog rau lub suab tswb nrov tam sim ntawd. Me nyuam tub ntxhais kawm ntawv maj zuj zeeg siab cus ciav tom tej nram hav tos nrhw tus xib fwb hais lo lus kawg ua ntej lawv yuav tau mus noj sus. Kooj yog ib tug ntawm chav ntawd. Nws zaum nram qab, ntim nws cov ntawv thiab xaum nrawm nroos rau hauv hnab. Koob tsa muag saib pom txhua tus npaj tau yuav mus noj sus ho hauv nws lub siab twb feeb mus ib qho. Ib hnub ntawd nws tsis pom Paj Dawb li. Koob nco txog thaum sawv ntxov nws mus sawv tos Paj Dawb ntawm Paj Dawb lub chav rau ntawv los twb tsis pom Paj Dawb tuaj; tsuas yog luag lwm tus taug kev mus los xwb. Koob nyuaj siab me ntsi tias tsam ho muaj tej yam dab tsi tshwm sim rau nws tus hlub. Tab sis nws ho tso siab loj zog vim Paj Dawb nkawv nyuam qhuav sib ntsib nag hmo tav su. "Nyaj yuav tsis muaj dab tsi. Tej zaum nws tsev neeg muaj noj lawm es kom nws nyob ua hauj lwm lawm xwb," Koob xav rau nruab siab. Txawm hais tias Koob tsis pom Paj Dawb ib tag kis los nws twb tso ntawv rau hau Paj Dawb chav rau ntawv tias mam mus sib ntsib tom chav noj mov. Koob npaj siab yuav pom Paj Dawb rau hnub ntawd.
     "Es sib ntsib dua tag kis," tus xib fwb hais lo lus kawg. Sawv daw thooj txhij sawv.
     Koob maj nroos los txeeb kev tawm mus tom chav noj mov.
     "Koj muaj tus num dab tsi cas maj ua luaj nas?" Ib tug ntxhais hais thaum Koob los phoom nws.
     Koob tig mus ntsia tus ntxhais ntawd ib plias. Koob tsis hais dab tsi rov. Nws maj dhau hwv lawm. Tsis hais hauv chav kawm ntawv xwb, nraum txoj kev taug los haj yam muaj neeg coob yuav luag sib txiv. Koob saib nws yuav mus tsis tau li lub siab xav. Nws txo nws tus khej lub siab txias me ntsis. Nws muab Paj Dawb los xav rau hauv nws lub siab theem caij. Vim nws paub thiab ntseeg tau tias tsis ntev puas tsawg lawm xwb ces yuav hnov Paj Dawb lub suab luag ntxhi ntawm nws ib sab nrog nws noj sus.
     Koob taug kev mus txog tom tsev noj mov. Koob saib kiag mus rau hauv tsev, tsis yog rau ntawm qhov chaw faib mov hos mus ntawm lub rooj nws thiab Paj Dawb ib txwv los sib ntsib thaum tav su. Lub rooj tseem qhuav qhawv tsis muaj leej twg nyob tab ntxawm Paj Dawb. Koob tso plhuav lub roob tseg. Nws rov tig mus rau ntawm chav faib mov. Koob ntseeg tau tias ntshe Paj Dawb tseem tsis tau los xwb. Thiab tej zaum nws ho los ntxov zog txhua hnub lawm. Tsis tas li ntawd muaj ntau zaum Paj Dawb kuj los lig dua nws. Qhov ntawd ua rau Koob siab loj zog. Koob ua siab ntev loos mus nqa mov los zaum ntawm rooj tos Paj Dawb. Txawb kiag phaj mov rau ntawm Koob xub ntiag tsis xav yuav taum. Koob zaum ib pliag ntawd los tseem tsis pom Paj Dawb los. Koob ua tiag nqa diav mus daus mov los noj tab sis ib yam tshwm sim hauv nws lub siab tuaj tias nws tsis xav noj ua ntej pom Paj Dawb lub ntsej muag. Nws rov qab tso plhuav diav rov rau ntawm ib sab. Tsis muaj siab noj mov Koob tig mus saib ntsoov rau tim qhov rooj neeg nkag los tos nws tus hluas nkauj lub ntsej muag tshwm.
     "Koob koj saib mov xwb tsis tsau plab os. Koj twb dau tau los lawm yuav tsum tau noj hov," Mike los zaum ib sab ntawm Koob.
     "Tej zaum ib pliag tso," Koob teb mluas tsawv rau nws tais su.
     "Cas koj ho tsis noj mov nas, muaj dab tsis cas koj ua ntsej muag xaum ua luaj li ko," Mike rov nug.
     "Tsis muaj dab tsi." Koob tsis teb Mike ntxiv. Nws rov qab nqa rab diav los taum hauv lub phaj tsis paub xyov lub sij hawm twg thiaj yog lub sij hawm noj. Ntxim cov taum twb yuav ntsoog tas Koob mam nres.
     "Mike, koj puas pom Paj Dawb tag kis no," Koob nug.
     "Tsis nco qab pom thiab," Mike teb, "ua li cas rau nws lov?" Mike hais li ntawd xwb Koob tsis xav hnov ib lo ntxiv lawm. Mike rov qab mus noj mov lawm.
     Koob tig mus saib qhov chaw ntawm ib sab Paj Dawb ib txwv zaum noj mov qhuav qhawv. Ua ib siab Koob rov tig mus tim qhov rooj. Lub sij hawm twb dhau mus ib nyuag pliag ntxiv, neeg twb los noj mov tag lawm. Cov neeg siv lub qhov rooj tsuas yog cov tawm lawm xwb. Koob lub siab xav txawv ib zag txhawj xeeb txog Paj Dawb tias ntshe yuav muaj dab tsi tshwm sim rau nws lawm tiag. Koob sawv tsees nqa kiag nws phaj mov tseem zoo li qub mus ntov pov tseg. Nws maj nroos mus nrhiav xov tooj.
     "Nyob zoo os," Paj Dawb tus tis nyab lub suab.
     Tam sim ntawd hauv lub xov tooj Koob hnov suab neeg nrhoo ntsuag qees ntawm tej. Koob xav tej zaum lawm ua neeb los yog dab tsi es Paj Dawb thiaj li tsis khoom. "Aws, Paj Dawb puas nyob tsev os," Koob nug.
     "Koj yog leej twg os."
     "Koob os, tsis pom nws tuaj kawm ntawv hnub no es kuv hu los nug seb ua cas nws hos tsis tuaj xwb."
     "Yog Paj Dawb tsis khoom xwb os," tus tis nyab qhia.
     Koob siab tsis kheev xav paub seb lawv ua dab tsi thiab qhov tiag nws xav hnov nws tus hlub lub suab. "As, Paj Dawb puas khoom tas sim no es kuv nrog nws hais ob peb lo lus puas yuav tau ne," Koob ua twb zoo hais.
     Tom qab ntsiag to ib pliag, "Paj Dawb tseem tsis tau khoom os. Nws tseem ua hauj lwm."
     "Aws, ua tsaug os," Koob tso lub xov tooj tseg. Nws ua ib siab nqa ntawv mus rau chav tom ntej nrog rau lub siab puas tsuaj tshawv xav txog Paj Dawb.
     Tav su tom tsev kawm ntawv hnub ntawd Koob tsis tau taub cas nws twb yuav nco txog Paj Dawb lawm uas nyuam qhuav tsis tau sib pom li ib hnub xwb. Tom qab los txog tsev thiab noj mov tag, Koob twb tsis hu xov tooj mus rau Paj Dawb. Nws twb yeej pom zoo npaj siab taug kev mus tom Paj Dawb lawv tsev. Vim Koob kwv yees tau tias ntshe yog Paj Dawb lawv ua neeb los dab tsi es nws yuav zoo tsis txaj muag muaj cuab kav mus hauv Paj Dawb tsev. Koob lub hom phiaj lub siab xav ntawm txoj kev taug thaum nws thawj txhais ruam tawm ntawm qhov rooj tsuas yog xav txog nws plooj siab.
     Rau qhov yog txoj kev tseem tshuav ib nyuag ncua mam txog Paj Dawb, Koob twb npaj tau lawm tias nws yuav mus pom Paj Dawb thiab tos kom lawv ua hauj lwm tas ntshe nws yuav nyiag Paj Dawb nrog nws mus ua si taug kev. Es Koob yuav qhia tias nws xav thiab nco txog Paj Dawb npaum li cas hnub ntawd. Tsis tas li ntawd xwb, nws yuav hais kom Paj Dawb tuaj mus kawm ntawv txhua hnub vim nws siab tsis nyob cev tsis paub kawm ntawv txhua hnub uas tsis pom Paj Dawb. Koob ob lub qhov muag ntsia ntsoov rau pem hauv ntej. Nws rau siab ntso taug kev rau siab ntso xav. Tsis ceeb toom ib lub tsheb los nres kiag yam muaj ceem ua suab nrov ntawm ntug kev. Koob ceeb ib plaws nws txav zog tom ntej ntawm ntug kev. Koob txoj kev xav ploj kiag. Nws tsa hlo taub hau ceev nrooj mus raws lub suab nrov seb yog dab tsi. Ntxawm, Paj Dawb tus niam laus, txo kiag qhov rais luv. Koob pom Ntxawm tig los rau nws yam Ntxawm xav nrog nws tham. Koob taug kev mus ntawm Ntxawm luag nyawv nyav raug nws siab qhov Ntxawm sib zog nres tsheb.
     "Nyob zoo os, maj mus dab tsi cas sib zog nres tsheb ua luaj li," Koob pib xub hais lus. Ntxawm tsis muaj lub ncauj luag ib yam li Koob.
     Ntxawm ua lub ntsej muag maj cuag li nws tsis muaj lub sij hawm los teb Koob. "Koj mus dab tsi."
     Koob luag nyawv nyav tsis xav qhia tab sis nws pom tias Ntxawm maj heev. "Mus ua si tov xwb," Koob teb.
     Koob hais yam li nws muaj lwm yam mus tab sis Ntxawm twb paub lawm tias txoj kev taug ntawd tsuas mus txuas rau nws tus niam hluas lub tsev xwb. Ntxawm paub lawm tias Koob mus dab tsi.
     "Koj mus saib Paj Dawb puas yog," Ntxawm nug.
     "Aws yog."
     Tam sim ntawd Ntxawm lub plhu ntshaus zog me ntsis. Ntxawm tso kiag nws lub ntsej muag dauv mus rau hauv av. Koob tsis nkag siab cas nws ib lo lub teb xwb yuav muaj kuab npaum li ntawd. Koob saib Ntxawm ib zaug ntxiv nws ras dheev txog Paj Dawb ua rau nws lub siab ntshai zog. "Muaj dab tsi Ntxawm," Koob nug cees nrooj. Ntxawm maj mam tsa qhov muag los saib Koob. Ntxawm twb yeej paub tias nws tus niam hluas thiab Koob nkawv sib hlub npaum li cas. Txawm tias lo lus nws yuav hais tom ntej ntawd yuav mob Koob siab npaum li cas los kaw tsis tau lawm. Ntxawm saib mus rau Koob lub ntsej muag tseem tshiab khiv uas nws tsis xav hloov lub ntsej muag ntawd mus ua lwm yam. Ntxawm xav tab txawm nws tsis qhia Koob tam sim ntawd los Koob yeej yuav paub thaum Koob mus txog tom nws tus niam hluas tsev.
     "Muaj dab tsi nas Ntxawm," Koob nug ntxiv.
     "Koob, koj puas paub tias yog vim li cas Paj Dawb ho tsis tuaj kawm ntawv hnub no."
     Ntxawm lo lus xaus kiag Koob lub siab poob nthav haj yam nyuaj siab txog nws tus hluas nkauj tias ntshe yuav muaj dab tsi tshwm sim rau Paj Dawb lawm tiag.
     "Tej zaum nej ua neeb es nws thiaj li tsis tuaj xwb," Koob hais lus yooj yim yoog nws lub siab. Ntxawm saib Koob yam tu siab lawm ib pliag.
     "Koob koj puas paub tias Hmoob tab tom tuaj hais Paj Dawb tom tsev tam sim no."
     Tam sim ntawd Koob lub kua muag tsis los tab sis nws lub siab

标签: