YUAV MOB KUV LUB SIAB TXOG HNUB TWG (让我心

作者:Tsis paub 不祥    来源:Email 电子邮件    时间:1970-01-01    点击量:
评论: (我要评论)

 Sib Ncaim

     Cua tuaj txias zias nplawm ntws li yuav los nag. Dej ntas tsis tso tseg thaum lub ntiaj teb txoj sia yuav tu, hnub yuav poob tim npoo ntuj yam li yuav tsaus ntuj. Ob tug nkauj nraug zaum ib sab ntawm ntug hav dej tsis hais ib lo lus. Ib tug tig sab hnub tuaj ib tug saib lub hnub poob tos nrhw seb leej twg yuav tsa ncauj hais lus ua ntej. Ntiaj teb txias to tsis hnov suab dab tsi nrov, tsuas yog mloog nkawv ob lub nplawv dhia thiab kab txias ziam quaj tawm tuaj nrhiav txij nkawm.
     Lub suab txias zias ntshiag to pauv mus ua lub suab ncia thiab lub suab quaj. Hnov lub kua muag nrog poob rau hauv hav dej ntawm sab hnub poob tuaj. Lub suab ncia thiab lub suab quaj txhawj txog txoj kev yuav sib ncaim yuav sib tso. Txoj kev ntxhov siab tias es kuv yuav nco koj mus txog hnub twg. Tus hluas nkauj sawv tsees vim txwv tsis tau nws lub kua muag thiab nrog rau lub siab tsis xav ncaim nws ib me nplooj siab nyob rau ntawm ib sab.
     Lub suab quaj thiab lub kua muag poob tsis tso tseg, zoo li zaum no cas mob thiab lwj siab ntshuav dua txhua zaus rau tus hluas nkauj. Nws tsis xav hais ib lo lus vim tsis paub pib lo twg.
     Tus hluas nraug los kuj tsis hais ib lo lus. Nws muab tes los plhws nws taub hau saib ntsoov tim npoo ntuj xav kom pom ib lub hnub rov tuaj dua. Nws tsis xav kom tsaus ntuj. Nws tsis xav nyob ib leeg kho siab dhuam.
     Tus hluas nkauj ua ib siab cev tes los so nws kua muag thiab pib rhais ruam yuav mus lawm sab hnub poob li niam thiab txiv lub siab nyiam lawm ib txhis.
     Hmo no cas yuav no thiab tsaus ntuj tshaj txhua zaum rau tus hluas nraug thiab tus hlaus nkauj hauv nkawv txoj kev sib hlub hauv nkawv lub neej. Tus hluas nkauj txav ib ruam yuav mus tsev. Tus hluas nraug, zoo li txoj sia yuav tu yau zuj zus lawm tiag nrog rau lub suab nrov txhais ruam ntawm nws ib sab. Tus hluas nraug xav twj ywm rau nws nruab siab tias tsis hais ib lo lus los ntshe yuav ploj lawm ib txhis, es cas lub ntuj yuav siab nqaim rau nkawv txoj kev sib hlub. Tus hluas nraug xav ua zaum kawg nrog nws nplooj siab hais lus ua ntej lub neej kho siab yuav pib. Tus hluas nraug tig los ntawm nws tus hlub nrog rau lub suab hais lus tsis puv pa thiab lub kua muag thooj txhij poob.
     "Ntxhi, koj txawm yuav ncaim ntawm kuv mus tiag tiag li los."
     Tus hluas nkauj, teb tsis tau ib los. Ntxim nws xav teb los hais tsis tawm, nws tsis xav hais tawm, tsuas muaj lub kua muag poob tsis tso tseg, qhia tau tias nws mob siab, lwj siab, dai siab, thiab tsis xav ncaim nws tus hluas nraug thiab thaj chaw nkawv nyob ntawd mus ib txhis ib yam li nws tus hluas nraug thiab. Ntxhi tig los pom nws tus hlub saib ntsoov nws tsis ntsais muag, zoo li thaum txoj kev hlub nyuam qhuav pib, nyuam qhuav sib pom, ib tug xav pom ib tug es lub siab nyob sib nco, sib tshua, thiab nyob ua lub neej sov siab. Ib tug saib ib tug tsis nco nkees es ntshe txij ntawd mus ib tug yuav tsis pom ib tug lub ntsej muag mus tag nkawv tiam neej.
     Tus hluas nraug maj mam sawv los ntawm Ntxhi mob nws lub siab yuav tuag tsis paub ua cas. Ntxhi nthuav tes puag nws nplooj siab rau hauv nws lub xub ntiag ua chaw tshua, ua zaum kawg. Nkawv sib puag sib qawg quaj vim ib tug tsis xav tso ib tug tseg.
     Ib tug tsuas xav nyob ze ib tug lub xub ntiag thiab ib tug yuav quaj txhua zaum uas nws xav txog nws tus hlub lub ntsej muag ntshe yuav quaj mus ib txhis. Lub suab quaj tsis tau txaus tsis tau xav sib nrug, tab sis lub ntuj tsis paub nkawv txoj kev sib hlub, lub ntiaj teb tsis pom nkawv txoj kev sib nco. Lub hnub yuav poob tim npoo ntuj, ntiaj teb yuav tsaus ntuj rau nkawv ntshe yuav tau sib nrug mus lawm tsis yog npau suav. Ob tug sib nrug thiab sib saib lub qhov muag ua zaum kawg rau hauv nruab siab tias txawm kuv ncaim koj lawm los kuv lub siab yeej quaj thiab nrhiav koj tag kuv tiam neej. Tus hluas nraug hnia nws tus hluas nkauj ib zaug ua zaum kawg. Nkawv ob txhais tes maj mam plam zuj zus lawm. Nkawv ob lub ces pib sib nrug ib leeg hais tsis tau ib lo lus rau ib leeg vim ib tug lub siab tsis xav kheev kom pom nws nplooj siab ploj ntawm lub qhov muag. Tus hluas nkauj mam maj tig mus lawm ib sab ntawm nws tus hlub thiab pib dhais ruam taug kev mus tsev deb thiab ploj zuj zus ntawm duab tsaus ntuj tsis xav tig rov los.
     Tus hluas nraug saib nws tus hlub ploj, tam li lub hnub tim npoo ntuj yuav poob qho, xav kom tig los, rov pom lub ntshej muag ib zaug dua los yuav yog daim duab thiab tus npau suav lawm xwb. Ntxhi ploj lawm tiag li ib nthwv cua tshuab tsis rov los. Tus hluas nraug ua ib siab muab tes los so nws kua muag tsis paub xyov nws yuav seev,yuav nco txog Ntxhi mus txog hlub twg. Nws rov los zaum mluas mlob ntawm lub pob zeb tsis xav mus tsev. Nws muab tes los txheem nws lub tob hau, tsis xav ua neeg saib tuaj rau sab hnub tuaj xav txog thaum thawj zaug uas nws pom Ntxhi ntawm nkawv qhov chaw sib ncaim.

 

Ib Txhis

 

     Ib txij thaum lub kaum ob hli nra yog lub sij hawm nplooj ntoos zeeg tsuas pom ceg ntoo tsis muaj ib daim plooj. Tej hav zoov laus los nyob nqha nrig, cua tuaj txias zias yam yog ib lub caij kho siab khuav rau cov nkauj nraug. Me nyuam yaus khiav ua si ntsuag qees ntawm Ntxhi lawv tsev neeg lub tsev. Lawv sib thab sib caum qw suab nrov loj yau li muaj kev zoo siab lom zem heev.
     Ib pliag ntshis muaj ib lub suab poj niam qw hauv tsev tuaj, "lawv tawm tuaj lawm os."
     Cov me nyuam yaus paub tab nres ntsiag. Sawv daws tsho plhuav txoj kev ua si thiab khiav los sawv ib pawg ncig ntawm lub qhov rooj tag, tam li muaj ib yam dab tsi yuav tshwm sim hauv tsev tuaj. Cov poj niam uas zaum deb ntawm lub tsev ntawd los kuj sawv maj nrawm nroos los nrog cov me nyuam yaus sawv yam li lawv kuj xav paub tias dab tsi yuav tawm hauv tsev los. Lub qhov rooj tag maj mam qhib pom ib tug txiv neej laus tawm hauv duab ntxhoov ntxoo hauv tsev tuaj. Nws hnav lub ris ntev thiab lub tso tes ntev xim dub ib yam li lub ris. Nws lub tsej muag liab tseb, lub qhov muag liab ploog li nws tsis tau tsaug zog los tau ntau hmoo es nkees heev. Nws mus kev ua voj ua viag ua rau cov me nyuam yaus saib nws ntawd sib ntxhi chij chauj ntsuag qees ntawm ob sab ntug qhov rooj. Lawv liag yog ib tug txiv neej, muaj hnoob nyoog zog thawj tug txiv neej tawv ua ntej, tawm plaws los ntawm qhov rooj. Nws los muaj yeeb yam tsis txawv tus txiv neej tawm us ntej. Nws nqa lub kaus dub khi ib txoj hlua dawb txaij dub ntawm nws sab tes xis. Zoo li cov poj niam tig mus saib ntsoov nws li nws yog ib tug neeg tseem ceeb. Tom qab ob tug laus tawm los tag thiab mus li ob ruam ntawm taw rooj, ob tug tub hluas hla kiag taw rooj tawm tuaj. Ib tug ua ntej ib tug lawv qab. Nkawv muaj hnub nyoog tsis nto nees nkaum xyoo. Nkawv cov plob hau txiav lu zoo nkauj, ua twb zoo ntshis, thiab ntxim zoo nraug heev.
     Cov neeg saib nkawv tawm los ob peb ruam los caum tau ob tug laus ob dag pem toj ces lawv nres tig sub ntiag rov mus saib nram qhov rooj. Cov neeg nyob ob cag los kuj tig mus ib yam. Ib tug hluas nkauj hnav cev khaub ncaws hmoob dawb zoo nkauj luag nyav li tseem txaj txaj muag tawm los tab sis cov neeg tseem saib ntshoov ntawm qhov rooj li lawv tsis pom tus hluas nkauj taum los.
     Ib lub sib hawm tu ncua tsis tau ntev uas tsis tau pom neeg tawm tuaj tab sis twb hnov lub suab quaj tawm los lawm. Lub suab quaj ua rau cov neeg ob sab, tsis hais cov laus me nyuam yaus, ua ntsej muag mluas mlob li lawv paub tias muaj neeg muaj kev tu siab. Lub suab quaj hnov loj zuj zus ntawm qhov rooj tuaj. Ntxhi, nws lub ntshej muag ntshaus ntsho nphob xuav li tsis luag los tau ntau xyoo pom tseeb zuj zus ntawm qhov rooj. Nws cov kua muag poob tsis tseg maj mam tawm ntawm qhov rooj los. Nws hla taw rooj tuaj thiab tsa qhov muag los saib cov neeg nyob ob sab thiab cov neeg sawv tos nws ua rau nws tu siab kuag muag poob dawb vog.
     Tej tug neeg nyob saib Ntxhi cheem tsis tau nws cov kua muag tawm los thiab. Ntxhi quaj thiab cov kua muag poob yam tsis qhia los cov neeg laus tau taub saib nws yeej paub tias Ntxhi muaj ntau yam zais nyob rau nws nruab siab. Txhua lub kua muag qhia tau tias nws tseem tshuav tus neeg dai siab nyob rau nruab siab tsis xav muab tshem tawm es yuav mus ua lub neej tshiab tau li cas. Ntxhi xav nws yuav nco tus neeg ntawd mus txog hnub twg.
     Txhua leej txhua tus, nws niam nws txiv, thiab tej kwv tij nyob saib nws li lawv  tsis paub txog nws txoj kev tu siab uas muaj rau hnub ntawd. Ntxhi tseem sawv ntawm qhov rooj yam li twb txhav ib ce tsis muaj zog lawm. Nws tsis xav rhais ib ruam ntxiv li lawm. Lub siab npau xi xav tig  xub ntiag rov qab mus hauv tsev los ua tsis tau li lawm. Ntxhi tsis xav ncaim niam ncaim txiv tej niam hluas thiab nrog rau ib tug neeg zais rau nruab siab uas tau cog lus rau nws tias yuav sib hlub thiab nyob ua kev mus txog hnub laus tuag. Es cas tam sim ntawd yuav dag tus neeg ntawd thiab ncaim kiag tus neeg ntawd mus ua lub neej tseg nws cia. Ntshe nws yuav nyob ib leeg nco txog Ntxhi thiab yuav tsis zam txim rau Ntxhi li. Ntxhi xav tias ntshe yog txoj kev npam nws tau dag nws tus hlub thiaj ua rau nws nyuaj siab npaum ntawd. Ntxhi mus ib ruam ntxiv ua rau nws lub siab quaj dhi xav nruj nraim tus nws nco nyob rau yav tom qab. Tus neeg uas nws xav kom tau nyob nrog nws ib sab pw nthi ntawm nws lub xub ntiag ua cas ho tsis tau raws li lub siab xav. Ntxhi mus ob ruam pem toj nws ua tav muag rau nws sab xis ciav zoo li muaj ib tug txiv neeg sawv li peb plaub dag tsis deb ntawm nws. Ntxhi ua twb zoo tig kiag lub cev mus saib ciav tsis yog nws ib leeg quaj xwb. Tus txiv neej ntawd saib ntshoov nws zoo li tus ruam tsis paub ntsais muag. Nws lub kua muag dai vias ntawm qhov muag zoo li tos nrhw seb puas muaj leej twg ho pab hlub, ho pab los so nws lub kua muag.
     Ntxhi ntsia ntshoov nws nplooj siab lub kua muag dai vias poob txias zias uas mob Ntxhi siab twj ywm. Npis, Ntxhi tus hluas nraug, ntsia ntshoov Ntxhi ua qhov ncauj tshee na li muaj ntau yam qhia rau Ntxhi tab sis hais tsis tawm ib los. Npis xav tsa ncauj hais lus nrog Ntxhi los tsis yog txoj kev cai vim nws tus hlub yog luag tus neeg lawm tiag tiag. Nws xav tu siab zim rau hauv siab tias, Ntxhi koj ncaim kuv zaum no cas yuav mob thiab kho kuv siab tshaj txhua zaum kuv nco txog koj. Npis lub kua muag nrog poob ntav sov so ntawm nws lub plhu dua, ua rau nws ras dheev txog nws lub neej tom ntej ntshe Ntxhi tso nws tseg zaum ntawd lawm ntshe sib ntshib dua lwm zaus los ntshe yuav sib pom li tus qhua. Ntxhi yuav pom nws li tus hmoob hos nws yuav pom Ntxhi yog luag poj niam lawm xwb. Es ntshe Ntxhi yuav yog luag neeg ua luag xeem mus tag ib txhis.
     Cov poj niam nrog rau Ntxhi cov neeg sawv saib nkawv tsis paub xyov yuav ua li cas vim txoj kev hlub uas muaj tawm pom tseeb ntawm nkawv ob lub qhov muag sib saib muaj ntau yam lawv los tsis paub piav rau lawv tus kheej. Ntxhi tus txiv sawv pem toj los tsis paub xyo nws yuav ua zaj twg ntxeev twg. Ua li cas ua tau khib nws siab ua luaj li uas saib Npis thiab nws tus poj niam nkawv cov kua muag sib tham.
     Npis ib zaim muag mus saib Ntxhi tus txiv thiab xav hais rau nws tias, koj hmoov zoo tau kuv nplooj siab lawm thov kom koj hlub nws. Nws ho tig rov los ntawd Ntxhi uas tseem pom thiab yog lub ntsej muag qub nws xav pom. Tseem yog lub ntsej muag ntxim hlub uas thawj zaug nws pom tom ntug hav dej. Npis xav twj ywm hauv siab xav qw rau ntiaj teb hnov tias: Ntxhi ncaim kuv zaum no lawm ntshe pom koj qhov twg los lub siab yuav seev txog koj lawm xwb ntshe lub ncauj yuav hais tsis tau ib los lawm. Es kuv lub siab yuav quaj nrhia koj mus txog hnub twg. Ua li cas zaum no kuv pom koj zoo li muaj ib daim iav los kem koj thiab kuv ib tug nyob ib sab lawm xwb es kuv nim hais tsis tau ib los lus, qhia tsis tau ib yam rau koj tias kuv chim siab thiab mob siab npaum li cas.
     Ntxhi tseem sawv ntseg ntsos saib Npis quaj li tus me nyuam yaus tsis tsis paub txaj muag rau cov neeg saib nkawv. Hauv Ntxhi lub siab nws xav hla kiag cov neeg sawv ntawm nws lub xub ntiag mus qawm, mus hnia puag lias Npis es tso tseg kiag txoj kev nyuaj siab uas nws muaj ntawd pov tseg. Chim Ntxhi siab saib ntshoov nws tus kheej ncaim Npis mus thiab tseem cheem tsis tau nws tus kheej. Ntxhi xav qi qhov muag. Tsis tuag los xav kom yog npau suav es cia muab tsim dheev mus. Ua li cas es niam yuav yog tiag tiag es yuav tag nrho nws lub neej no uas yuav nyob nrog ib tus neeg yus tsis txaus siab hlub, es tus yus hlub, yus xav nyob ua ke tas li ho tsis tau nyob, es yog vim li cas tiag?.  Ntxhi xav rau nws lub neej tom ntej, txhua txoj kev nws taug, thaum nws zoo siab chim siab, tau noj los yog tshaib plab, sawv ntxov tsaus ntuj, thiab txhua lub sij hawm ntshe yuav nco ntshoov nws me nraug dai siab lo lus zoo hais luag ntxhi hauv nws lub siab tuaj. Ua rau Ntxhi xam tsis pom lub neeg lawm yav tom ntej yuav tshav ntuj los yuav pos huab nti yam tsis muaj tus paub txog Ntxhi lub siab tau li os…..
     Npis pom Ntxhi cov kua muag poob yam li txhob txwm ua tau li tu Ntxhi siab tshaj plaws uas Npis tau pom dua. Haj yam ua rau Npis hlub Ntxhi thiab mob nws siab ntxiv. Nws xav cev tes mus so mus pab daws Ntxhi kev nyuaj siab es yuav yog txoj kev twg. Npis xav tso suab hlo quaj qw kom ntiaj teb thiab qaum ntuj hnov tias nws tsis xav pub Ntxhi ncaim ib ruam ntawm nws lub qhov muag. Npis rov xav, puas yuav muaj ib tug yuav los hais ib lo lus zoo zoo raug nws siab li Ntxhi lawm. Npis qe qhov muag twj ywm thiab paub tias yuav tsis muaj ib tug Ntxhi yuav los hais li ntawd ntxiv lawm. Cas zaum no yuav tsis yog dag uas nws yuav tau nyob ib leeg yam ib tug neeg tag kev cia siab lawm.
     Txoj kev sib nco xav tu siab hauv Npis thiab Ntxhi nkawv txoj kev hlub ua neeg nyob hauv ntiaj teb tsis tau txog nruab nrab tab sis Ntxhi tus txiv, uas nws sawv pem toj saib ntshoov nkawv, los ob ruam los tuav Ntxhi sab tes laug thiab hais tias, "Ntxhi mus os." Yam yog ib lo lus tshawv siab uas Ntxhi tsis xav hnov dua li.
     Npis saib lawv txhais tes rub ntiag Ntxhi, uas nws twb tsis xav pub leej twg chwv, mus lawm yam li dua rhe nws lub siab lawm thiab. Ntxhi yuav tsis mus tsis tau vim tam sim ntawd niam txiv muab yus txia ua luag dab lawm. Ntxhi tsis xav tshem qhov muag ntawm Npis mus los tsis tau. Ntxhi xav cas tus nws hlub es yuav tau ncaim nws ntawm qhov muag lawm tiag tiag. Cas yuav mob Ntxhi siab ua luaj li. Ntxhi tshem lub qhov muag saib ntawm tus neeg nws tsis xav nrug mus saib nws tus txiv. Npis cas yuav chim thiab cuag dej kub hlab nws lub siab. Ua cas luag yuav rub rhe nws nplooj siab ntawm nws lub qhov muag thaum nws cov kua muag tseem tsis tau qhuav lawm. Nws saib ntsoov Ntxhi tig nws lub ntsej muag, uas nws tsis xav kom tig mus, mus lawm. Tsuas yog tshuav lub ntsej tsho paj ntaub tig tuaj rau Npis lawm xwb. Npis tsa taub hau ntsia saum ntuj es xav tias: cas ntuj yuav tsim Ntxhi thiab nws los hauv ntiaj teb, muab nkawv ob txais tes los sib tuav ua nkauj nraug uas muaj txoj kev hlub xeeb tau tsis paub ploj. Es cas yuav muab nkawv tshem faib hlo li tsis muaj siab tsis paub txog txoj kev sib hlub mob siab. Npis npo pa ntshiag to ib pliag xav noog tias leej twg yog ntuj thiab nws puas muaj txoj kev sib hlub.
     Ntxhi twb tig mus lawm tsuas pom lub nraub qaum lawm xwb. Ntxhi mus ua lub kuag muag poob twj ywm taug kev mus ua luag lwm xeem ua luag tus niam tsev mus ib txhis. Npis dauv muag mus saib Ntxhi mus deb zuj zus tu nws siab tias ntshe hnub no mus nws lub siab yuav nyob nrog txoj kev chim thiab yuav yog tiam twg ntev npaum li cas nkawv mam rov sib ntsib dua.
     Ntxhi mus ib ruam deb lawm zoo li Npis txoj sia yau tas hov ntau. Thaum uas Ntxhi lawv nws cov neeg qab mus nrog lub suab ntsiag to thiab lub suab ncia li plaub txib dag pem toj hnov ib lub suab qw tuaj nram qab.
     "Me ntxhai aws, nws mus no tsis txhob tig saib rov qab lawm os." Yog Ntxhi niam lub suab qw ntawm qhov rooj tuaj.
     Cas los lus xa Ntxhi mus ntawd yuav ua rau Npis tu siab tshaj plaws nws tiam neej tau hnov los. Txawm tias tsis yog av luaj quas, toj roob hauv pes quas los ntshe txoj kev npau suav tshwm sim ua thiaj pom Ntxhi ntshe yuav yog tiag zaum no, Npis xav. Npis saib Ntxhi mus deb lawm tiag tiag thiab paub tias Ntxhi yeej tsis tig los lawm. Nws rov ua ib siab dua tshem qhov muag ntawm Ntxhi tig kiag mus ib sab tsis xav kom pom Ntxhi ploj ntawm nws lub ntsiab muag. Npis tsa qhov muag kua muag si laim saib lub ntiaj teb pos huab nti cua nplawm ntw kho siab zim. Npis, thawj zaug nws hnov tau tias nws no siab khoob siab thiab zoo li nws yog ib leeg nyob hauv lub ntiaj teb xwb. Tsis tas li ntawd, ntiaj teb no txawm loj dav npaum li cas los ntshe yuav tsis muaj Ntxhi thiab qhov chaw sov siab rau nws lawm. Npis xav ntawm nws tus kheej tsis muaj kev vam ntxiv lawm.
     Cov neeg saib Ntxhi mus tsis tau ploj tab sis Npis twb pawv lawm. Lawv paub tias txawm nkawv sib ncaim nrog lub kua muag thiab txoj kev lwj siab xwb los nkawv ib tug yuav tsis rau txim rau ib tug vim yog txoj hmoo kev txhaum. Tsis tas li ntawd, Npis thiab Ntxhi yuav nco nkawv txoj kev hlub nrog rau lub ntsej muag ntxim hlub luag ntxhi zais nraim tuaj rau nruab plawv tsis qhia leej twg mus ib txhis. Txawm lawv cov neeg saib nkawv los yeej nrog nkawv mob siab thiab yuav nco txog Npis thiab Ntxhi txoj kev hlub nrog lawv ib yam li nkawv mus tag ib txhis.

 

Ib Tug Zoo Li Koj

 


     Pos huab nti pom kev tsis tseeb. Npis lub siab quaj dhe pom Ntxhi luag ntxhi rau nws li txhua zaus Ntxhi nyiam luag rau nws.
     "Ntxhi yog koj los sav," Npis hais tom qab ob xyoo uas Ntxhi mus yuav txiv.
     Npis pom Ntxhi tig xub ntiag mus ib qhov ntawm Npis tab sis Ntxhi tig nws lub nphu tuaj saib Npis. Ib sab ntawm Ntxhi yog ib tug txiv neej sawv nrog Ntxhi ib ntxaig. Nws los tig nraub qaum tuaj rau Npis thiab tsis tig ntsej muag tuaj rau Npis. Ntxhi luag ntxhi zoo li nws txhob txwm ua kom Npis nco nco nws thiab kom mob mob Npis siab. Ntxhi qi nws qhov muag thiab tiag nws lub plhu ntawm Npis. Npis tsa kiag tes tam sim ntawd mus yoj kom Ntxhi pom nws los Ntxhi tsis pom. Ntxhi cev kiag nws txhais tes laug mus rhais nkaus hauv tus txiv neej sawv ntawm nws ib sab sab tes. Npis pom Ntxhi tig kiag nws lub cev thiab nrog tus txiv neej ntawd taug kev tauv kev tuav tes rwb rawv ib zaim muag ploj ntais ntawm cov pa taws lawm. Mob Npis siab ib zag vim Npis thiab Ntxhi nkawv lub neej nyob thaum me los txog rau thaum loj Ntxhi tsis tau ua ib yam yuav ua rau nws tu siab npaum ntawd li. Npis chim siab dhau qhov nws uv tsis tau uas pom Ntxhi nrog tus txiv neej taug kev ploj lawm ntawm Npis lub qhov muag.
     Npis cuab zog qw ib suab nrov nrov tag nrho nrog rau nws lub siab nco txog Ntxhi, "Ntxhi aws...."
     Lub suab Npis qw nrov txog ntua saum yaj ceeb. Npis tsim dheev nws lub suab qw tseem nrov tsis tau tu ncua. Npis rua kiag qhov muag saum txaj ciav ntiaj teb ntsiag to. Cov duab tshav ntuj twb tuaj ziab txog ntawm nws chav pw lawm. Nws saib ib ncig ciav nws tsuas yog ib leeg nyob hauv lub chav ntawd xwb. Npis ras dheev tau tias nws tsuas yog npau suav xwb. Npis rov qe kiag nws qhov muag thiab pw tig khwb rwg. Nws muab tog hauv ncoo los vov kiag nws taub hau thiab xav quaj  xav qw tias sim neej no yuav nco txog Ntxhi mus txog hnub twg. Nws xav pom Ntxhi. Nws xav pom Ntxhi. Lub sij hawm mus lawm ib pliag ua rau Npis yoog tau nws lub siab tus me ntsis. Npis xav rau nws tus kheej thiab rau Ntxhi tias, Ntxhi cas koj yuav muaj lub siab phem ua luaj li rau kuv. Koj ncaim kuv mus. Koj tso kuv cia, mob kuv lub siab tsis txawj tag es cas koj tseem rov los tsim kuv hauv nruab dab ntub thiab. Txawm yog npau suav los koj yeej yog luag tus li lawm thiab los. Npis pw tso taub hau hauv qab tog hauv ncoo ib pliag zoo nws siab nws muab tes los saib moo na has twb yog yim moo lawm. Nws sawv zog los zaum ntawm ntug txaj. Npis muab tes los plhws nws cov plaub hau thiab xav rov rau nws tus npau suav tseem tu nws siab tias cas Ntxhi yuav ua tau li ntawd rau nws.
     "Npis, Xov Tooj rau koj os."
     "Leej twg os?"
     "Tej zaum yog Pob Tsuas voj! npis niam rov teb npis.
     Npis nco dheev txog tias hnub ntawd yog 4th of July es nws cog lus rau Pob Tsuas tias kom Pob Tsuas hu nws es nkawv yuav mus ua si.
     "Hey, Pob Tsuas."  Npis hais.
     "Ntsej muag tseem tsis tau sawv thiab los. Koj tseem yuav tos kom tus ntxhais hmoob xyooj hu xov tooj tuaj tsa koj dua thiaj li kam sawv los. Tam sim no koj tus maiv tseem nrog leej twg sib puag pw os," Pob Tsuas hais lus dag ntsuav li nws txhob txwm hais kom mob Npis siab.
     "Tsum os kuv dhuav heev, tsis xav txog nws li  lawm os," Npis lam teb kom kawg li ntawd.
     "Ces koj yuav mus los tsis mus na!. Koj yeej nyob tsis tau ib leeg kom tag ib txhis li os."
     "Kuv tsis paub tab sis yuav mus los mus los mas. Cia kuv hnav ris tsho tas tso mam tuaj tos koj."
     Lub hnub ntseg ntsos nyob saum taub hau hos tus duab tsuj nraim hauv ko taw. Txawm tshav ntuj kub npaum li cas los neeg tsis nkaum tshav. Hnub ntawd yog hnub 4th of July nyob rau lub xeem Sait Paul lav Minnesota. Yog ib lub sij hawm uas kwv tij neej tsa thiab phooj ywg tuaj sib ntsib thiab muaj kev lom zem. Npis thiab Pob Tsuas nkawv tuaj txog rau ntawm lub tshav ntawd thaum kaum moom. Nkawv ncig mus los mus saib neeg ncaws pob thiab ntaus pob ib tav su ces Pob Tsuas hais kom nkawv los noj mov es yuav mus qhov twg los mam mus dua. Npis yeem li ntawd thiab.
     "Koj xav li cas thiab," Pob Tsuas noog.
     "Xav dab tsi?" Npis tsis nkag siab.
     "Kuv hais tias koj tsis tau nrog kuv tuaj ua si ntawm 4th of July no tau ob xyoo lawm es koj xav li cas thiab."
     "Ib xyoos los zoo li ib xyoo, tsis muaj kuv lawm los nws yeej tsis txawv dab tsi li," Npis teb li nws paub tias Pob Tsuas yuav xav kom nws tham txog dab tsi.
     Pob Tsuas ntsiag ib me pliag thiab rov hais dua, "hey, koj xav mus noj mov qhov twg na? Kuv xam tsis pom ib lub tsev yuav muaj tej tug hluas nkauj zoo nkauj zoo ntxim ua khoom qab li."
     "Pob Tsuas, wb tsuas yog nrhia mov noj, tsis yog yuav nrhia hluas nkauj noj," Npis hais.
     "Haj Haj Haj haj....," Pob Tsuas luag tam sim ntawd. "Tej zaum thiab ov. Es koj txawm tsis xav noj ib tug li thiab los," Pob Tsuas rov txuas ntxiv thiab nws nres kiag nws lo lus seb Npis yuav teb li cas.
     Npis tsis teb ib lo lus ntxiv thiab nres nws tus kheej. Pob Tsuas mus ob ruam ntxiv thiab paub tias Npis tsis taug kev caum nws los lawm. Nws tig mus saib Npis seb yog vim li cas. Npis sawv ntseg ntsos muab nws lub qhov muag saib ntsoov rau tom ib lub chav muag khoom noj. Npis pom ob tug hluas nkauj hluas nraug sawv yuav khoom ntawm ib chav. Nkawv tig nraub qaum tuaj rau Npis. Tus hluas nraug siab ntshuas. Nws hnav lub tsho khuam nrog lub ris xiav ntev. Tus hluas nkauj hnav lub tsho tawv dub. Nws hnav lub ris jeans loj. Nws cov plaub hauv ntev thiab rau nkawm khau tawv dub. Nws muaj lub cev yias ntxias yam li muaj hmoo tau ib lub cev zoo nkauj heev. Npis saib ntsoov tus hluas nkauj ntawd lus nraub qaum li nws yog ib tug neeg uas Npis paub los tau ntev. Pob Tsuas pom Npis zoo li ntawd nws muab tes los puag ntawm xub ntiag saib. Nws ntxi ncauj thiab luag twj ywm ua kev zoo siab rau nws tus kheej.
     Lub sij hawm ntawd, Pob Tsuas tos seb Npis yuav ua li cas ntxiv. Ib pliag li ob feeb, zoo li ob tug hluas nkauj hluas nraug ntawd yuav khoom tas, nkawv tig xub ntiag los. Tus hluas nkauj lub ntsej muag mam maj pom tseeb zuj zus ntawm Npis lub ntsiab muag. Npis saib ntsoov ciav lub ntsej muag ntawm tus hluas nkauj muaj ntawd yog ib lub ntsej muag ua nws paub los tau ntev. Yog lub ntsej muag uas Npis niaj hnub xav thiab lwj siab rau. Yog lub ntsej muag uas Npis npau suav pom tag kis sawv ntxov tas los no. Nws puas yog Ntxhi, Npis rov nug nws tus kheej. Ob tug nkauj nraug ntawd taug kev sib khawm duav luag ntxhi los ze ntawm Npis ua rau Npis pom tus hluas nkauj tseeb tseeb. Nws cov nqaim dawb txim mos. Nws muab cov plaub hau caws ntev txog ntawm caj dab. Nws lub qhov muag thiab nws daim de ncauj pleev dub nciab zoo li yog cov ntxhai ua yuav tsis txim txiaj pes ntsawg. Hauv qab lub tsho tawv dub loj loj ntawm tus hluas nkauj hnav ntawd yog ib lub tsho ywj dub los vov tsis tas nws lub duav thiab lub tsho ntawd ntxim zawm ceev heev ua rau Npis pom tau tias tus hluas nkauj ntawd lub xub ntiag muaj roob muaj hav li cas. Tus hluas nkauj lub ris thoov dai ntxim twb yuav hle thiab ob sab ceg nrwg los vov yuav luag tas nws txhais khau tawv.
     Thaum tus hluas nkauj thiab tus hluas nraug los ze ze li ib dag ntawm Npis, tus hluas nkauj saib mus pom tau tias Npis saib ntsoov nws li Npis txaus siab rau nws los tau ntev lawm. Nws pom Npis tsis tshem Npis qhov muag ntawm nws los tau ib nyuag ncua, txij thaum nws tig los. Qhov uas tus hluas nkauj xav cov txiv neej saib nws yeej tsis yog Npis ib leeg xwb nyob  hauv nws lub neej. Vim tus hluas nkauj ntawd yog ib tug ntxhais zoo nkauj, ntxim hlub, ntxim nyiam, thiab ntxim saib ntawm cov tub hluas lub qhov muag. Txawm li ntawd los, tus hluas nkauj tig tuaj saib Npis lub qhov muag nws pom tau tias qhov nws pom ntawm Npis lub qhov muag ntawd txawv ntawm txhua tus tub hluas saib nws. Txhua tus tub hluas tsuas saib nws lub cev tab sis nws pom Npis tsuas saib ntsoov nws lub qhov muag li Npis yuav tsum tau saib. Tus hluas nkauj ntawd los ze zuj zus los Npis tsis tshem qhov muag ua rau tus hluas nkauj ntawd tus hluas nraug pom.
     "Koj saib dab tsi?" tus hluas nraug hais li nws tsis yog ib tug phooj ywg zoo.
     "Ntxhi....," Npis tsuas xav tau ib lo ntawd hais xwb.
     "Kuv hais rau koj tias zoo tiag rau koj tus kheej, koj tsis txhob saib nws lawm. Ib tsam koj tu siab." tus hluas nraug hais rau Npis.
     "Ntxhi...." Npis teb lo lus qub thiab tseem saib ntsoov tus hluas nkauj ntawd li nws twb tsis hnov leej twg hais lus thiab tsis ntshai dab tsi li.
     Tus hluas nraug nam zog los tuav nkaug Npis lub tsho ua tus heev tsawv li nws yuav ntau Npis. Npis zoo li nws tsis nco txhawj dab tsi li nws tsuas xav pom lawv tus hlub xwb. Nws tsuas xav pom Ntxhi xwb. Nws tsis nco txhawj dab tsi li lawm. Pob Tsuas sawv pem toj, nam zog los tuav nkaus tus hluas nraug ntawd txhais tes ntawm Npis lub tsho.
     "Ua siab txias txias mas phooj ywg. Koj hluas nkauj los yeej zoo nkauj muaj lub cev txim zoo saib thiab," Pob Tsuas hais li nws tsis ntshai tus hluas nraug.
     Pob Tsuas yog ib tug neeg loj siab txim muaj zog thiab tseem loj thiab siab tshaj tus hluas nraug ntawd thiab. Tus hluas nraug chua ntiag nws txhais tes ntawm Npis lub tsho thiab ntawm Pob Tsuas txhais tes.
     "Koj yog leej twg, nov tsis yog koj teeb meem," tus hluas nraug hais li nws tsis txaus siab rau Pob Tsuas thiab.
     "Leej twg kov kuv phooj ywg los yog kuv teeb meem tib si, koj xav chwv nws no los chwv kuv tso," Pob Tsuas hais li nws los xav sim seb tus txiv neej ntawd heev npaum li cas.
     Tus hluas nraug ntawd ua lub plhu ntaug zog thiab txo nws lub cev qis zog. "Hais rau koj tus phooj twg no tsis txhob saib kuv tus hluas nkauj lawm ces yeej tsis muaj teeb meem li."
     Tus hluas nkauj tshem nws lub qhov muag ntawm nws tus hluas nraug thiab Pob Tsuas los ntawm Npis. Nws los saib Npis ib plias dua. Nws pom Npis ua lub plhu ntshaus ntsho xav nrog nws tham. Nws paub tias Npis xav nrog nws hais lus. Nws tsis paub xyov yuav ua li cas, tsuas yog nws saib Npis li Npis saib nws xwb. Tus hluas nraug tig los saib pom nws tus hluas nkauj tseem saib Npis thiab ua rau nws chim ceev ceev.
     "Koj txawm siv nyiam nws lawm thiab lov." Nws hais li khib nws siab ib zag.
     "Tsis, tsis yog, tsis tau xav li ntawd," tus hluas nkauj teb thiab tig mus rau nws tus hluas nraug thiab rov tig saib tuaj rau Npis ib muag.
     Npis tseem tsis tau tshem qhov muag ntawm lawv tus hluas nkauj. Pob Tsuas los tsis paub xyov yuav hais dab tsi vim nws paub tias Npis los tseem vwm kawg nkaus rau Ntxhi los tau ob xyoos. Ntxiv ntawd, tus hluas nkauj Npis saib ntawd los zoo tsis txawv ntawm Npis tus qub hluas nkauj thiab. Nws cev nqaij daim tawv, lub ntsej muag, ob lub qhov muag, qhov siab, thiab thaum nws luag los zoo tsis deb ntawm Ntxhi. Qhov txawv ntawm hluas nkauj ntawd tsuas yog nws muaj cov plaub hau luv zog thiab muaj tus cwj pwm txawm tsis thooj Ntxhi xwb.
     "Anna, mus os. Pheej nyob saib cov neeg vwm no thiab na." Tus hluas nraug tuas kiag tus hluas nkauj tes thiab nkawv mus kev nrawm nroos ntawm Npis thiab Pob Tsuas lawm.
     Npis tig nws lub qhov muag caum lawv tus hluas nkauj qab. Npis xav hais kom rov los. Nws xav noog tias tus hluas nkauj ntawd puas yog Ntxhi. Tus hluas nkauj ntawd puas pom Ntxhi. Tus hluas nkauj ntawd yog leej twg. Npis saib nkawv tuav tes rawv mus me ntsis pem toj nkawv nres qeeb zog maj mam mus lawm. Tus hluas nkauj zoo li nws muaj ib yam dab tsi khuam tuaj nram qab tseem saib nws ntsoov. Nws hnov hauv nws lub siab tuaj tias cas tus txiv neej saib nws ntsoov ntawd yuav muaj tej yam txawv, vwm ntxim ntxub. Txawm li ntawd los nws rov qab hnov hauv nws lub siab tuaj li Npis saib nws ntawd muaj ib yam dab tsi Npis lub qhov muag qhia rau nws tias nws xav pom Npis dua ib zaug ntxiv.
     Npis pom Anna tig nws lub ntsej muag rov tuaj saib Npis ib zaug ntxiv. Anna tsis ua lub ntsej muag chim, nws luag ntxhi, uas zoo li thaum Ntxhi luag rau Npis thaum Ntxhi tseem nrog nws nyob, thiab ua lub ntsej muag hais tias nws thov txim ua nws tus hluas nraug tau ua li ntawd rau Npis. Tus hluas nkauj rov luag ntxhi tig mus pem hauv ntej mus rau nws tus hluas nraug lawm. Npis saib tus hluas nraug tuav Anna tes mus ploj lawm tab sis Npis tseem sawv qhov chaw qub tsis txav tawm thiab saib ntsoov nkawv qhov chaw ploj lawm zuj zus.
     Pob Tsuas pom tias nkawv twb ploj lawm thiab Npis tseem sawv vwm ntsuav li ntawd nws thiaj los tuav Npis lub xwb pwg.
     "Mus os, tus ntawd tsis yog Ntxhi. Mus wb mus noj mov os."
     "Ntxhi..Ntxhi...Anna."

 

Ib Me Ntsis

 


     Nws nyiam hnav ris jeans nrog lub tsho ywj dawb. Nws xav ntoo cov kaus mom loj loj li cowboy. Tej zaum nws nyiam hnav khaub ncawv li txiv neej. Kuv xav yog koj tus kwv, nws hais. Nws zoo nkauj ntxim hlub. Kuv hlub nws. Txhua leej txhua tus xav tau nws. Nws cov plaub hau dub tsw qab, ntev txog nrav nws duav. Thaum nws luag mas nws yog ib tus neeg ntxim hlub ntxim saib heev, ua rau kuv kaj siab lawm hos ntau pom nws zoo li ntawd. Nws nyiam taug kev nrog kuv tuav tes sib tham hais lus yau yau nyob ti ti ua si tom tej park thaum yuav tsaus ntuj. Nws nyiam zaum saib lub hnub kom lub hnub poob qhov lawm nws mam kam mus tsev. Zoo nws lub siab ces nws luag. Chim nws lub siab nws los kua muag, li txhua tus ntxhais. Nws nyiam nyiag ua nchias taw los ntawm kuv nrob qaum los ntxhi yau yau hais tej los lus txawv txawv, rhiab rhiab txaus txaus ntshai tab sis ntxim ntxim hlub ua rau kuv xav tig mus caum txhom puag lias nws rau hauv kuv lub xub ntiag los hnia tam sis ntawd. Nws nyiam luag. Nws lub suab luag zoo mloog, raug kuv siab ua rau kuv xav nrog nws zoo siab. Nws nyiam hais lus ntxhi kom kuv cug kuv pob ntseg zoo zoo mloog nws cov lus li nws hais tej lo lus tseem ceeb. Nws nyiam dag kuv thiab hais tej yam lus txawv txawv raug raug siab. Nws hu xov tooj tuaj rau kuv, nrhia kuv thaum nws kho siab nco txog kuv. Nws nyiam sawv saum kuv ob txhais ko taw thaum kuv sawv puag nws hauv kuv xub ntiag. Nws yoj tes thiab hais nyob zoo rau tub ceev xwm thaum nws ntsib tub ceev xwm. Nws qhia txhua tus tub hluas nws tau nrog tham tias kuv yog nws tus hlub. Ntau zaum nws qhia kuv tias nws hlub kuv. Kuv hlub nws heev thiab. Nws nyiam nyob ib sab chwv chwv kuv thiab zaum tsis hais ib lo lus rau kuv es muab nws lub nraub qaum ib twj ywm ntawm kuv lub xub ntiag. Nws nyiam pw ntawm kuv ob sab ncej puab ua si. Nws nyiam tuav kuv txais tes nrog nws txhais tes. Nws nyiam hais lus luag ntxhi li nws lub neej tsuas muaj txoj kev lom zem. Nws yog ib tug neeg uas yuav qhia nws lub siab tsis yooj yim txawm thaum nws chim los yog kho siab tab txawm yog kuv noog. Nws tsuas qhia nws lub siab, sab zoo siab rau kuv xwb. Nws tsis xav pub kuv txawj txog nws. Thaum nws kho siab nws muab lub suab hu nkauj hais lus kho siab los deev nws lub siab. Nws ntxim hlub, kuv hlub nws heev hlub tag nrho lub siab lub ntsws. Nws muaj phooj ywg poj niam txiv neej coob tus. Nws muab nws lub siab hlub rau kuv. Nws thiab nws cov plooj ywg nyiam tsav luv taug kev ua si tab txawm lawv tsis muaj ib tug num dab tsi yuav mus. Nws nyiam muaj kev lom zem. Nws ntaus pob thiab ua si ntau yam. Nws nrog kuv khia ua si. Nws qhia nws cov phooj ywg npe rau kuv. Nws qhia kuv rau nws cov phooj ywg. Nws nyiam hu nkauj nrog cov tub ntxhais hu nkauj thaum nws hnov lub suab nkauj. Kuv nyiam nws lub suab hu nkauj. Ntau zaus nws qhia kuv nws muaj kev npau suav ib yam li luag tej thiab kuv thiab, li nws twb paub kuv siab lawm tias kuv muaj kev npau suav thiab. Nws qhia rau kuv tsis tseg tias nws xav npau suav ua ib tug ntxhais hu nkauj es nws yuav hu nkauj qhia ntiaj teb neeg tias nws hlub kuv npaum li cas. Ntxiv ntawd, nws xav ua yeeb yam rau neeg saib. Nws xav kom kuv nrog nws ua movie ua ke txog wb txoj kev sib hlub. Kuv xav mloog nws tham tas li. Nws yog kuv ib tus phooj ywg thiab ib tug hluas nkauj uas kuv paub los thaum wb tseem me. Nws yog txhua yam kuv xav tau thiab kuv ntshaw. Nws muaj ntau yam tshaj qhov kuv ntshaw. Nws ua tau txhua yam rau kuv yog yuav ua rau kuv zoo siab. Nws ua txhua yam kom kuv luag. Nws kheev luag kheev tham. Leej twg los xav nrog nws tham thiab ua nws tus phooj ywg. Nws txawj tso dag raug kuv siab. Zoo thiab sov kuv siab thaum kuv nyob nrog nws. Nws nyiam taug kev ua ntej kuv thiab taug kev rov qab es tig nws lub sub ntiag tuaj rau kuv, hais lus qab qab zib rau kuv kom kuv xav xav caum nws. Nws ntaus kuv xwb pw thiab pab puag kuv thaum kuv nkees. Nws muaj tswv yim hais lus zoo zoo los ntxias kuv kom zoo kuv siab thaum kuv chim siab. Nws txawj ua kom kuv chim. Nws txawj ua kuv luag thiab paub ua kom kuv nco nco nws. Nws paub tias kuv nco nws. Nws xav kom pom kuv tas li. Nws hais tias nws nco kuv ntau zaus ib hnub. Kuv los ib yam thiab. Nws nyiam maj mam nyiag los pos kuv qhov muag twj ywm sov so thaum nws los tom kuv qub qab. Nws nyiam los tuaj tom kuv qub qab nyiag los khawm kuv thiab hais tias, ehh... koj puas yog kuv tus hlub na!. Nws nyiam nyiag hnia kuv ua ntej kuv pom nws. Nws ua tej yam ntxim ntxim hlub thiab hais tej los lus mos mos raug raug kuv siab thaum wb ua ke. Nws ob lub qhov muag ntxim ntxim hlub ntxim ntxim hnia. Kuv nco nws ob lub qhov muag. Nws ua rau kuv nco txog nws tas li. Nws ua rau kuv nyob tsis dhuav nrog nws. Kuv xav nyob nrog nws tas li xwb. Nws txhawj txog kuv. Nws pab kuv txhua yam yog kuv noog txog. Nws yog ib qhov chaw cia siab rau kuv. Nws yog txhua yam txhua tsav thiab txhua qhov chaw cia siab rau kuv. Nws tsis nroo tias nws nkees thaum nws nkees, txawm kuv paub tias nws nkees. Nws yog nws niam nws txiv ib leeg ntxhais. Nws yog ib tug ntxhais txim txiaj ntawm niam txiv thiab zej zos lub qhov muag. Nws yog ib tug ntxhais mloog niam mloog txiv lus. Nws yog ib qhov chaw cia siab ntawm lawv tsev neeg. Nws yog kuv tus hlub. Kuv yog ib tug tub hluas hlub nws tag nrho kuv lub siab. Kuv yog ib tug tub hluas ib yam li txhua tus tub hluas.
     Kuv xav muaj lub neej ywj pheej thiab muaj txoj kev hlub nrog nws xwb yog txoj kab hauv kev ntawm kuv qhov chaw npau suav lawm. Nws thiab kuv sib paub thaum nws muaj xya xyoo los txog rau thaum nws muaj kaum plaub xyoo. Kuv ib xyoo laus dua nws. Nws yog kuv tus hluas nkauj thiab kuv ib tug phooj ywg zoo tshaj. Lub neej ua nkauj ua nraug thiab ua phooj ywg nrog nws yam li muaj txoj hmoo wb sib paub thiab pib raug zoo thaum wb yau txog thaum wb loj los yeej tsis muaj dab tsi tswm sim ntawm wb li, tsuas nyob li phooj ywg xwb. Vim txhua lub caij thaum me txog loj, kuv tsuas pom nws zoo li tej yam zoo zoo nkauj muaj muaj nuj nqis uas thaum twg kuv nyob nrog nws ua rau zoo zoo kuv lub siab xwb. Kuv tsuas xav nyob ze nws los yog nrog nws tham hnub dhau hnub xwb, qhov ntawd yog qhov kuv xav tau tsis muaj dab tsi ntxiv lawm. Tab sis los txog hmo ntawd kuv paub tias kev hlub thiab kev ua phooj ywg nrog nws tseem tshuav ntxiv thiab tseem tob tshaj ruaj tshaj li yav wb muaj tag los ntawm wb lub neej rau yav tom ntej.
     Thaum wb lawb ntawv tawm hauv tsev kawv ntawv kuv nyob tos nws. Nws tuav kuv tev thiab piav txog tias lawv ua dab tsi hnub ntawd hauv tsev kawm ntawv thiab nws muaj kev los zem npaum li cas. Thiab li txhua zaum nws los ze ze kuv los tuav kuv txhais tes mus puag hauv nws lub xub ntiag qhia tias nws nco kuv. Nws coj kuv txhais tes kom kuv lub cev mus kom ti ti nws. Tsis tas li ntawd, nws ua lub ntsej muag mluas mluas thiab muab nws ob lub qhov muag saib ntsoov kuv li tias ib hnub no nws tsis pom kuv es nws nco thiab xav txog kuv. Txhua hnub kuv saib nws los zoo ib yam li kuv, laj tos txog thaum lub sij hawm mus tsev es tau pom nws lub ntsej muag. Kuv nco nws lub ntsej muag luag li nyav, nws ob lub qhov muag dub dub. Nws hais kuv hlub koj txhua zaus thaum nws nce npav mus tsev thiab yoj tes rov qab tuaj rau kuv, qhia tias nws mus lawm. Yuav tsaus ntuj telephone nrov, nws hu kuv. Nws xav nrog kuv mus ua si saib movie. Kuv tsis muaj dab tsi ua thiab yog Friday lawm ces kuv hais tias mus. Qhov tiag kuv twb nco nco nws. Kuv twb tos tsis nyhoo kom pom nws. Txawm nws tsis hu tuaj rau kuv los kuv yeej yuav hu mus rau nws. Nws nyiam saib movie sib hlub hais lus muag muag yau yau sib sib ze tsuas pub rau ob leeg hnov xwb. Nws nyiam hais lus ntxhi. Nws nyiam zaum hauv kuv xub ntiag saib cov neeg ua yeeb yam sib puag sib hnia. Nws xav zaum nram qab tsev movie. Nws hais tias wb yuav tsum ua li cov neeg laus es zaum nram qab. Nws zaum qhov twg kuv zaum qhov ntawd, tsis muaj teeb meem. Nws tuav kuv txhais tes txhua zaum thaum wb saib movie, kuv tsis paub xyov vim li cas. Nws luag thaum txaus luag thiab quaj yooj yim. Nws tsuas xav zaum ze kuv tsis ntsais muag thaum movie pib. Nws yog ib tug hluas nkauj uas twv tsis tau siab tab sis nws kuj hais lus zoo thiab txawj hlub kuv ib yam li neeg sib hlub hauv movie. Nws xav yog tus ua ntej thaum tawm hauv tsev movie thaum movie tas. Nws xav taug kev kom nrawm tshaj kuv. Nws hais lus ceev tshaj kuv tab sis kuv tseem tsis dhuav mloog nws cov lus. Nws mloog kuv hais li txhua yam kuv hais yog lu muaj nqis, kuv nyiam li ntawd. Nws xav kom kuv ua ib tug neeg zoo. Kuv los xav li ntawd thiab. Txhua zaum saib movie tas nws xav kom kuv nrog nws ncig saib lawv tej tsev muag khoom. Nws nyiam mus ncig saib sim ris tsho rau kuv saib rau txhua chav mall. Nws nyiam mus rau tej chav muaj qhwv ntsej, nplhaib, thiab tej yam ci ci zoo nkauj ua hluas nkauj nyiam. Yog muaj hli tuaj, nws nyiam hli, nws hais kom kuv nrog nws mus zaum nraum lawv qab tsev saib hnub qub thiab saib hli. Nws hais rau kuv tias nws xav paub saum hli zoo li cas. Nws xav paub. Nws xav mus saum lub hli. Nws xav coj kuv mus thiab. Kuv los xav nrog nws mus thiab.
     Txhua hmoo nws yeej pib tib kab lus qub ua ntej nws yuav hais lus dab tsi ntxiv tias, kuv xav mus saum lub hli. Kuv los yeej tsis dhua niaj hmoo mloog nws hais nws txoj kev npau suav qub. Wb txhua hmoo saib hli thiab sib xeem suav hnub qub thiab sib xeem nrhia seb leej twg nrhia tau lub hnub qub pom kev dawb tshaj plaws. Kuv yeej tas li. Nws cia kuv yeej tas li. Tsuas muaj nws nrog kuv nyob xwb ua dab tsi los yeej lom zem sov kuv siab lawm.
     Nws nyiam nyob ib lub sij hawm ntsiag to tsis muaj dab tsi nrov tsis muaj dab tsi nrhoo tsuas cia lub sij hawm nws maj mam mus nws twj ywm, wb nyob wb txias to tsuas wb nyob tsis sib nrug lom zem heev. Yam zoo nws lub siab nws xav nyob ze kuv thaum nws pom lub hli. Nws zaum ze ze kuv xav kom kuv puag nws. Nws muab nws lub taub hau los ib ntawm kuv lub xwb pwg. Nws muaj tus ntxhiab tsw qab li txiv apple. Nws qhia kuv tias nws nyiam noj txiv apple thiab nyob puab kuv. Zoo nws lub siab thaum nws nyob nrog kuv, nws piav rau kuv.
     Thaum lub hli nra pom ntiaj teb ib cig nphob xuav li xim dawb thiab dub sib txuam pes daws. Kuv dauv muag mus nyiag pom nws lub ntsej muag dawb zoo nkauj. Kuv xav hnia nws, kuv xav rau hauv kuv siab. Kuv tsis tau hnia nws dua li. Kuv xav qhia nws tias kuv xav hnia nws. Nws tsis paub xyov kuv xav dab tsi. Kev xav ntawm kuv xav ntawd puas yog kev txhaum, kuv noog kuv tus kheej. Kuv tsis paub. Kuv tsis tau muaj lub siab xav li ntawd dua los li, kuv tsis paub yuav ua zaj twg. Kuv txiav txim tsis tau. Kuv tsis xav ua tej yam txhaum tsis yog kev tsis yog cai kom nws ntxub kuv. Kuv tseem xav ua nws tus phooj ywg. Kuv tseem xav ua nws tus hluas nraug. Kuv tseem xav hnov nws cov lus zoo zoo. Kuv hlub nws. Nws ntxim hlub. Kuv xav puag nws, xav hnia nws li ob tug nkauj nraug sib hnia hauv zaj movie sib hlub wb nyuam qhuav saib tas los. Kuv tsis muaj cuaj kav yuav tsa ncauj qhia rau nws vim ib tsam nws chim rau kuv. Kuv ntshai tsam nws khiav mus tsev lawm. Thiab yog kuv hais rau nws es nws puas nyiam kuv lawm. Tag kis nws puas nrog kuv hais lus, puas pos kuv qhov muag, hais lus ntxhi rhiab rhiab zoo zoo rau kuv, nrog kuv taug kev tuav tes, hu kuv mus saib movie, thiab coj kuv los nrog nws saib hli lawm. Kuv ntshai. Kuv ntshai tsam nws tsis kam qhia kuv nws cov kev npau sua lawm. Kuv tsis xav kom nws tso kuv tseg. Kuv xav hauv siab ib pliag thiab nqos qaub ncaug ib los kuv hais.
     "Ntxhi, lig lawm kuv yuav mus tsev. Kuv mam hu koj tag kis".
     Kuv tsis paub xyov cas kuv ho hais tau lo lus ntawd. Twb tsis tau txog lub sib hawm kuv mus tsev li txhua hmoo cas kuv pib tau kab lus ntawd lawm, kuv khoov mus saib kuv lub moo ntawm tes. Ntshe yog kuv lub siab tshee xwb thiaj hais tau li ntawd, kuv xav. Nws tig nws lub ntsej muag los luag ntxhi saib kuv ib plias li nws twb tsis hnov kuv hais dab tsi li. Nws tshwb nws lub cev me me thiab rov qab tso nws lub taub hauv haj yam ze kuv lub nphu thiab muaj nws lub ce haj yam tso ti kuv dua qub xwb. Qhov tiag kuv twb tsis paub hais lo twg lawm. Nws tseem zaum hauv kuv lub xub ntiag. Nws ob lub qhov muag zoo nkauj tig tuaj saib kuv ntawd qhia tau rau kuv tias nws tseem tsis tau xav pub kuv mus tsev. Nws tseem tuav kuv sab tes xiv rau hauv nws ob saib tes ntawm nws lub duav. Lub hli tsis tau ploj kuv tsis tau xav mus pw, nws ntxhi yau yau rau kuv pob ntseg li nws txhob txwm cia kuv ib leeg hnov xwb. Kuv los yeem ib yam li nws thiab. Kuv tseem xav nrog nws nyob. Kuv tseem xav puag nws ntev ntev. Nws nyiam nyob ze kuv. Nws rov tig saib saum ntuj tsis hais ib lo lus. Kuv los yeej zoo siab lawm tsuav tau pom nws lub ntsej muag tshiab tshiab zoo zoo nkauj ntawm kuv lub xub pwg xwb zoo lawm.
     Zaum ib pliag los hli tsis ploj ntshe hmoo no lub hli yuav tsis mus tsev ntshe kuv yuav tau mus xwb, kuv xav.
     "Ntxhi...."
     "Umm..," nws tsuas ua ib pas loj me ntsis thiab teb kuv tsis rua qhov ncauj li nws twb tsaug zog hauv kuv lub xub ntiag lawm.
     Kuv saib zoo li nws tsis xav ko muaj suab dab tsi nrhoo, nws xav pw twj ywm. Nws tseem muaj kev xav npau suav ntau yam rau nws lub neej rau yav tom ntej nrog lub hli.
     "Kuv yuav tau mus tsev ib tsam lawv kaw qhov rooj lawm," kuv rov hais dua.
     Nws tsa thiab tig nws lub ntsej muag los saib kuv ib zaug ntxiv. Nws lub ntsej muag tshuav chwv kuv lub xwb. Kuv yeej hnov nws ua pa. Kuv yeej hnov nws cov tshuaj pleev di ncauj tsw yog ntxhiab txiv strawberry. Thiab yog mloog zoo kuv kuj hnoov nws lub plawv dhia tsis tseg ntawm nws lub hauv siab tuaj. Nws los ntshe hnov kuv lub nplawv dhia tsis tseg ib yam thiab.
     "Okay, cog lus koj hu kuv tag kis laiv?" lo lus uas nws hais tau muag mob li nws tsis muaj siab hais.
     Tab sis tam li kuv saib nws lub ntsej muag mas zoo li nws muaj ntau yam nws xav hais rau kuv uas nws tsis hais rau kuv. Nws tsis cheem kuv.
     "Kuv cog lus".
     "Los yog tej zaum kuv mam hu telephone tuaj tsa koj tag kis sawv ntxov," nws rov teb kuv dua.
     Nws tshem nws ob sab tes ntawm kuv sab tes thiab maj mam sawv ntawm kuv lub xub ntiag. Kuv muab kuv ob sab tes mus pab tuav nws lub duav sawv. Nws tig nws lub xub ntiag los ntawm kuv. Nws cev nws ob sab tes los tuav kuv ob sab tes pab rub kuv sawv. Thaum kuv nrog nws sawv ib ntxaig thiab pom cov duab qaim hli tuaj raug nws, ua rau kuv pom nws lub ntsej muag dawb paug ntxim mos zoo nkauj txim hlub, ntxim xav txav ti. Kuv xav cev tes mus kov nws lub plhu. Hmo ntawd kuv pom nws lub ntsej muag hauv tus duab hli nra, nws lub ntsej muag yog ib yam uas zoo nkauj thiab ntxim hlub tshaj nplaws uas kuv tsis tau pom dua los li. Kuv xav kuv hmoo zoo kuv muaj tej tug neeg zoo li nws thiab nws tseem hlub kuv thiab. Ntiaj teb no kuv tsis ntxhaw dab tsi lawm. Kuv nyiam saib nws li ntawd tsis dhuav. Wb sawv ib pliag. Nws saib ntsoov kuv. Kuv ntsia ntsoov nws lub qhov muag. Lub sij hawm nres ib me ntsis. Wb zoo li ob lub pob zeb loj muaj sia nyob tom nruab nrab hav zoov dub tshwm sim tau nyob ua ke tsis txawj nti. Kuv tsis paub xyov yuav ua cas lub sij hawm ntawd kuv thiaj li yuav nti tau. Puas yog nws mooj kuv lawm?. Cas zaum no kuv yuav muaj tej yam xav txawv txawv hauv kuv nruab siab tuaj. Nws yog dab tsi. Kuv tsis xav paub, kuv hais rau kuv lub siab. Ib lub suab luv nrov ib vuag puag tom ncauj ke tuaj rau pem lawv qaum tsev thiab lub suab nrov ploj ntais lawm. Yam li lub luv nrov ib vuag qhia rau kuv tias kuv twb hais rau nws tias kuv yuav mus tsev. Kuv tshem kuv txhais tes ntawm nws txhais tes qhia rau nws tias kuv mus lawm. Thaum uas kuv fee yuav tig xub ntiag mus, ib qhov dab tsi khuas nkaug kuv sab tes laug cia. Yog nws cev tes tuaj tuav kuv cia. Kuv tig mus pom nws saib kuv nruj. Nws tseem zoo li lub pob zeb qub tsis tau txav li. Nws tseem saib kuv li qub. Nws ua lub ntsej muag li nws tseem xav nyob ze ze thiab pom kuv ntev ntev.
     "Koj puas kam hnia kuv," nws hais los lus muag muag yau yau txaus txaus hlub li nws nyiam hais.
     Tsim nyog kuv yuav noog nws los lus ntawd, cas yuav yog nws noog kuv. Kuv tsis paub xyov yuav txav mus ntawm nws li cas. Kuv tsuas hnov cov tij laug tham txog lawv hnia hluas nkauj thiab pom lawv sib hnia hauv movie xwb. Kuv tsis tau hnia leej twg dua li. Kuv tsis tau hnia nws dua li. Nws tsuas yog kuv thawj zaug xwb. Kuv tsis paub xyov yuav nwj nws li cas. Kuv ib ce zoo li muag tsaug leeg tsis muaj zog lawm tas hov ntau. Kuv tsis xav ua ntxhaum. Kuv tsis xav hais tias kuv tsis xav hnia. Kuv xav hnia nws. Kuv xav puag tag nrho nws lub cev rau hauv kuv lub xub ntiag es maj mam hnia nws qeeb qeeb mus rau lub sij hawm ntev ntev. Kuv xav paub tias nws cov tshuaj pleev di ncauj ntawd qab li cas tiag. Kuv xav paub tias hnia nws zoo li cas. Kuv xav kawm kuv xav paub. Qhov ntawd puas yog qhov nws xav tau, kuv tsis paub. Kuv ib txav mus ze zog kuv hnov tau tias nws los kuj xav tau ib yam li kuv thiab. Nws xav hnia kuv thiab nws zoo li tshee tshee ib yam li kuv. Kuv lub plhu yuav luag chwv nws lub. Nws los ze kuv. Nws lub cev los ze kuv lub cev li nws xav kom kuv muab kuv ob saib tes mus puag nws. Kuv tsa tes mus qawm nws lub ce tag nrho los rau hauv kuv lub xub ntiag sov so kuv lub cev thiab nws lub. Nws ob lub qhov muag saib ntsoov kuv tsis ntsais zaum no maj mam qi. Nws lub qhov ncauj los ze zuj zus ntawm kuv lub. Kuv rov tsis paub xyov yuav txav los rau kuv lub qhov ncauj li cas dua. Nws qi nws ob lub qhov muag. Kuv tsis qi. Nws los ze. Kuv tsis zoo txav. Kuv tag kev. Kuv txhawj. Kuv tshee. Kuv yuav ua cas. Lub sij hawm kuv yuav khiav tsis tau lawm. Kuv tsis xav khia, tab sis kuv tsis paub xyov yuav ua li cas thiaj li yog. Qhov xav hnia nws yog qhov kuv xav tau puas yog. Ua cas npau sua los txog lawm tiag cas kuv ho yuav ntshai ua luaj li, kuv chim rau kuv tus kheej. Tsis paub hnia los yuav tau hnia. Kuv ua raws li nws thiab kuv lub siab xav tau. kuv maj mam muab kuv daim di ncauj mus chwv nws di ncauj. Wb ua yam li hauv movie. Kuv puag nws. Kuv khoov nwj nws ntawm lawv qab tsev tag hmoo hli nra. Wb zoo li ob tug me nyuam yaus tsis paub qab hau dab tsi txog txoj kev hlub. Nws qhia kuv. Kuv qhia nws. Wb sib qhia txog txoj kev sib hnia sib hlub yam yog ib qhov tshiab rau wb ob leeg tom qab wb sib paub. Kuv muaj yam nws xav tau. Nws yog yam kuv xav tau. Wb siv wb ob lub cev los ua chaw lom zem los ua chaw rau nws thiab kuv zoo siab. Lub sij hawm no zoo li ntiaj teb tsuas muaj wb ob leeg lawm xwb. Wb zoo yam li lub qe ntxaib uas muaj ob lub nkaub uas dawb dawb huv huv tsis tau muaj dab tsi txuam thiab tsis tau muab tsoo li.
     Hmoo ntawd kuv rov los pw lawm tab sis hauv kuv lub siab, kuv taub hau yam li kuv tseem sawv nraim nrog nws sib hnia tsis txawj tag tom nws qab tsib taug. Kuv xav tam sis no nws tsaug zog lawm los nws tseem xav txog kuv thiab. Nrog nws nyob li ntawd yog ib yam uas kuv tsis muaj dua thiab tsis muaj ib yam dab tsi yuav los pauv thiab tshem nws tawm hauv kuv lub siab tau li. Kuv nyiam nws. Kuv nyiam nrog nws nyob li ntawd txawm txaus ntshai npaum li cas los kuv qi kuv qhov muag los kuv tseem pom nws qi nws ob lub qhov muag zaim zuag ntawm kuv xub ntiag. Kuv tsis paub tias hmoo ntawd kuv yuav xav txog nws mus txog thaum twg. Tab sis qhov kuv paub, hmoo ntawd yog hmoo kuv paub tias nws cov tshuaj pleev di ncauj qab li cas. Hnia nws zoo thiab raug kuv siab li cas. Tsis tas li ntawd, hnia nws txaus ntshai npau li cas. Kuv xav nws puas xav rau kuv li kuv xav rau nws thiab. Tag kis kuv yuav ua cas. Yog pom nws kuv yuav hais dab tsi rau nws. Kuv yuav piav dab tsi thiaj li tsis txaj muag. Ntshe kuv yuav txaj muag ntsib nws heev. Kuv yuav pib hais lo twg rau nws ua ntej. Kuv yuav tsum luag thaum kuv pom nws los tsis luag. Kuv yuav hais dab tsi rau nws. Cas tib pliag ntshis xwb es kuv txawm siv tsis paub hais lus thiab xyov yuav hais dab tsi rau nws tag kis lawm, los yog kuv txaj muaj thiab ntshai dhau lawm. Tsis yog, kuv ntxias kuv tus kheej. Qhov wb ua ntawd puas yog kev hlub los nws yog dab tsi. Kuv txiav txim tsis tau xyov yog dab tsi. Kuv puas tsim nyog hais qhia nws tias kuv nyiam nrog nws ua li nag hmoo kuv hnia nws. Nws puas chim rau kuv yog kuv hais li ntawd rau nws. Ib tsam nws chim ne kuv yuav ua li cas. Kuv tsis xav ncaim nws mus. Nws yog ib tus phooj ywg kuv muaj xwb. Kuv puas yuav hais qhia rau nws tias kuv hlub nws. Nws puas xav li cas. Nws puas ntseeg kuv. Yog kuv hais no kuv yuav hais lo lus muag npaum li cas los yog tsis muag npaum li cas. Thiab kuv yuav hais tias kuv hlub thiab nco nws pes txawg zaus ib hnub rau nws. Kuv yuav ntsib nws qhov twg thiaj li zoo tag kis. Paj ne. Kuv yuav muab Paj rau nws lwm zaus kuv ntsib nws thiaj li yog los tsis yog. Kuv yuav yuav Paj dab tsi, yog kuv yuav. Pas tsawg lub. Cov paj kuv yuav yuav yog xim dab tsi thiaj li qhia tau tias kuv hlub nws. Kuv xav ntau yam. Kuv xav pom nws. Kuv nco nws heev. Kuv tseem xav rov qab mus hnia nws. Kuv xav puag nws. Kuv yuav tsum tau tsaug zog.
     Txij hmo ntawd los kuv paub txog txoj kev hlub, kev sib nco, thiab paub tias txoj kev ua nkauj nraug tiag yog dab tsi thiab ua li cas. Ntxiv ntawd, kuv paub tias txoj kev sib hlub lom zem paum li cas thiab ntxim hlub tshaj qhov kuv xav tau. Kuv paub tias nws muaj tej yam, tsis qhia. Nrog nws ua rau kuv paub sib hnia, sib nwj, sib npuag, thiab ntau yam tab sis qhov ntawd ciav peb muab zais luag ntxim ua qhov chaw tshua rau hauv nws thiab kuv lub siab thaum wb ib tug kho siab ib tug xav txog ib tug. Kuv paub kuv yuav nco txog nws. Nws yog kuv qhov chaw sov siab. Kuv paub tias sij hawm no kuv hlub nws tshaj yav tag dhau los. Niaj hnub no nws yog thawj yam kuv xav hauv kuv lub siab tuaj thaum kuv kho siab thiab pom luag lwm tus nkauj nraug ua ke. Nws qhia kuv txog txoj kev hlub. Nws yog ib tug neeg tseem ceeb nyob ntawm kuv lub neej hauv kuv txoj sia. Kuv tseem xav nyiag pom nws deb deb yog muaj txoj hmoo. Kuv tseem nco txog nws txhua hnub. Nws thiab wb txoj kev ua phooj ywg, ua nkauj ua nraug, txoj kev ua si ntxim ntxim hlub, nws lub ntsej muag ntxim ntxim hnia, thiab txhua yam txog nws zoo yam li ib qho caws pliav loj loj nyob hauv kuv lub siab mus tag ib txhis, tsis muaj hnub ploj, tab txawm tsis muaj neeg paub tsis muaj neeg pom los nws muaj nqis rau kuv heev. Nws yuav sawv nraim hauv kuv lub siab txhua txhua lub sij hawm. Kuv yuav nco ntsoov nws mus tsis muaj hnub hnov qab tau.
     Nws, yog Ntxhi. Kuv plooj siab uas yog lub ntuj tso los rau kuv hlub kuv nco, nws zoo tam ntua li kuv txoj sia. Nws ncaim kuv mus thaum nws muaj kaum xya xyoo tom qab kaum xyoo wb ua phooj ywg thiab yog nkauj nraug. Nws tso kuv tseg ntawm kuv thiab nws lub qhov muag mus, ua rau hnub nws ncaim kuv mus ntawd yog ib hnub kho siab tshaj plaws rau kuv. Tag nrho kuv txoj kev cia siab pawv tag ploj nrog hnub nws ncaim kuv mus. Txawm ntuj los pab tsis tau. Kuv los ncav tes tsis cuag. Cov neeg saib los tsuas muaj lub qhov muag pom. Ntiaj teb neeg paub wb txoj kev sib hlub, paub tias nws yuav tshua thiab nco kuv npaum cas mus txog puas tsawg xyoo los nws yuav tsis rov qab los lawm. Kuv los paub li ntawd thiab. Nws ncaim kuv mus, nws cia wb lub neej, txhua yam wb xeeb tau nyob rau thaum wb tseem me txog rau hnub wb sib ncaim, thiab wb txoj kev hlub quaj dhi hauv wb lub siab lub ntsws tuaj. kuv ib leeg mob lawm lwj ntsuav. Nws txoj kev npau suav nws niaj hnub qhia rau kuv ntshe tsuag zuj zus lawm txhua hnub. Tab txawm li ntawd los yam li ib qho npau suav muaj nuj nqes uas nws faib rau kuv tsis txawj ploj. Kuv tseem niaj hnub tos niaj hnub mloog seb puas hnov nws lub suab hais lus ua zaj nkauj lo lus muag muag sib sib hlub kho kho siab li nws nyiam hais thiab nws tus duab hauv daim duab movie. Kuv tseem nyob tos nws tus duab.
     Kuv, yog Npis. Rau kuv lub neej txhua hnub, kuv pom lub ntuj tsuas pos huab nti tsis pom kev, tsuas muaj tsaus nti ntau ntxiv txhua hnub mus tom ntej xwb. Kuv ntsia qhov twg los tsis pom nws. Kuv tos ntev npaum li cas los tsis pom nws. Kuv tsis xav nyob saib tag kis. Kuv tsis xav ua neeg nyob khuam siab khuav, niaj hnub seev niaj hmo vwm rau luag tus poj niam. Kuv tsis xav hnov neeg hais txog nws thiab kuv wb txoj kev hlub mus ua li dab neeg. Kuv tsis xav kom kuv xav tias nws muaj ib tug neeg los nrog nws nyob. Kuv tsis xav hu nws raws nws tus txiv lub npe. Kuv twb tsis xav hnov lwm tus neeg hu nws raws nws tus txiv lub npe. Kuv tsis xav dag kuv tus kheej tias nws tseem hlub kuv thiab nws tseem niaj hnub seev txog kuv lub npe. Kuv tsis xav dag kuv lub siab tias kuv tseem muaj ke vam ntxiv rau tag kis. Kuv yuav ua li cas. Kuv tsis muaj txoj sia nyob muab nws lub ntsej muag thiab nws txoj kev uas hlub ua zoo zoo rau kuv los ua txoj kev npau suav los yug kuv txoj sia nyob hnub dhau hnub mus txog hnub laus tuag. Cas kuv tsis xav tias txawm kuv nco txog nws los ntshe kuv twb ploj hauv nws lub siab lawm. Kuv puas tau ploj hau nws lub siab. Kuv tsis xav nco txog nws lawm. Kuv puas tau taub tias nws twb yuav txiv lawm. Nws tsis yog kuv tus lawm. Nws yog luag tus lawm. Kuv nco tsis tau nws lawm. Vim li cas kuv thiaj yuav nco txog nws. Puas muaj hnub kuv yuav nov qab tau nws. Nws ua dab tsis lawm. Nws puas nco txog kuv ib qhov me me ntawm qhov kuv niaj hnub niaj hmoo nco txog nws. Nws puas paub tias kuv tseg kuv lub siab nco txog nws tsis tau pov tseg. Kuv puas tsim nyog seev txog nws thiab nws puas tsim nyog xav txog kuv lawm. Cas kuv yuav muaj ntau yam pia tsis tawm qhia tsis tau rau kuv tus kheej. Li wb no lawm puas tseem yog txoj kev hlub, tsis yog. Tsis yog. Nws mus tsis tau lawm. Kuv tsis paub. Kuv yuav ua zaj twg mus qhov twg thiaj li tsis muaj nws nyob hauv kuv lub siab lawm. Cas mob kuv siab quaj dhi rau nws ua rau kuv cov kua muag los ntxaum rau kuv lub siab mob ntsim txhi li dej kub los hlab lub siab lub ntsws. Lub sij hawm no  zoo li kuv tsis yog tib neeg lawm zoo li npau suav lawm xwb, kuv xav kom kuv zoo li twv huab uas yam yuj yeev saum ib nta ntuj es tsis nco qab txog tib neeg txog kev sib hlub, kev mob siab nco txog tus neeg yus hlub. Kuv tsis paub xyov kuv yuav xav txog dab tsi los yog kuv tsis txhob xav txog dab tsi ntxiv lawm. Qhov kuv xav tau, qhov kuv xav xav, qhov kuv xav kom tau, qhov kuv niaj hnub xav kom muaj, qhov kuv xav pom, thiab qhov kuv niaj hnub npau suav kuv yuav tsis ntau. Kuv tsuas thov kom kuv tau rov mus rau hmoo ntawd mus pom nws ib, ib, ib me pliag ntawm kuv lub qhov muag txawm yaj ntshis li tus npau suav phem phem uas yuav txaus ntshais npau li cas los zoo kuv lub siab lawm…….

 

       Txoj kev hlub tsis tau raws li siab xav ua rau yus nco ntsoov thiab mob lub siab mus txog hnub tsis muaj txoj sia………
该文是朋友发来的电子邮件
ZAJ NO YOG IB TSAB EMAIL UAS PHOOJ YWG XA TUAJ
------------------------------------------------

本网版权文章,受法律保护,未经作者许可,勿得转载。

标签: