GED HLOB DUAX LIS

作者:未知    来源:本站原创    时间:1970-01-01    点击量:
评论: (我要评论)

Khaid nat yaos ib rangx lol duax pix duax lis. Nded nax ndout xongt duax, god dub zhit gangd zaik gaox dex ged hlob. Hnob nat god cax let uat lob shab deud nguad hak drout gaox dak, god hlob gaox.
*   *   *
Zox ged hlob yuad raik nchik ndout zheus nax,
Ib fongb sod yuad duax lis pek zheus xongt.
Dol duab nens drous leuf ndout zheus nyuax shab tab ncod bleud,
God tab gaox cax let shik boub rongt.
Gaox gab yuad boub rongt zox ged hlob,
Zix dangd nad god zhit dout hak gaox nongs.
Nded nax ndout xongt god uat duab yud maob shab gaox,
Uat jangl gaox zhit boub god lob shab rongt.
Zhit sangd zhaot zhes zox ged hlob,
Ged jat shab nyaob ndeuf god zox hmongd.
Zhit sangd zhaot jat zox ged chuat,
Ged hlob ged chuat uat jangl zhit ndaot mongt.
Zox ged shik hlob nil duax zos lis,
Ged hlob duax lis god nblongx shab bual nzhongs.
*   *   *
God boub dak lis dangl cuat yangf cuat zhangd leuf. Gangx ndos sangb gil, gaox tab nil dub yuad uat meb lob drongx chongb. God ncheut meb lub nenx, tab taod guas meb uat lob nenx naox ghangb nyaob rongt.

最近有位朋友要我把几首汉语歌曲的歌词翻译成苗语给他唱,我就干脆将这些歌词译文传到网上来,反正我的栏目里又没有几篇文章,就用这些滥竽充数吧。本篇是《迟来的爱》的歌词译文。——张元奇
 
 ------------------------------------------------

本网版权文章,受法律保护,未经作者许可,勿得转载。

标签: