新时代  LUB NEEJ TSHIAB

作者:杨道 / Yang Dao    来源:“苗族时光”网站    时间:1970-01-01    点击量:
评论: (我要评论)

  2004年:
和平和合作的新时代
杨道 博士

XYOO 2004:
LUB NEEJ TSHIAB NROG
KEV THAJ YEEB THIAB KEV SIB TXHAWB
Dr. Yang Dao

awm txog ib tsoom nom tswv,
Hawm txog ib tsoom kev txwj neeg laus,
Hawm txog ib tsom niam txiv, kwv tij neej tsa hmov tshua:
Ib xyoos 12 lub hlis ncig rov los txog. Hnub no yog peb Hmoob lub tsiab peb caug. Peb Hmoob nyob qhov txhia chaw lub xeev hauv lub teb chaws Amelikas thiab nyob lwm lub teb chaws thiaj tau tuaj sib txoos nyob hauv lub tuam tsev Metrodome hauv lub nroog Minneapolis, xeev Minnesota, txog 20-30 txhiab leej. Vim peb lub npe Hmoob, sawv daws thiaj siv zog tuaj sib pab tsa tau tus ncej ntxheb ncej ntxhoo los hawm peb lub tsiab peb caug Hmoob thiab ua rau teb chaws sawv daws qhuas txog peb haiv Hmoob.
Peb nco ntsoov hais tias peb Hmoob yog ib lub noob mag nqis pem teb. Peb txawm nyob rau Tuam Tshoj teb, Nyab Laj teb, Thaib teb los Nplog teb, peb sawv daws yog ib tsob Hmoob. Nyem no txawm muaj ib txhia Hmoob tuaj nyob rau Fab Kis teb, Australia teb, Canada teb los Amelikas teb, peb sawv daws kuj tseem yog ib tsev neeg. Kuv thov kom peb Hmoob ib tug tsis txhob thuam ib tug thiab ib tug tsis txhob rhuav tshem ib tug. Tus hlob yuav tau hlub tus yau, tus ntse yuav tau rub tus ruam tes. Peb Hmoob txawj sib pab, peb thiaj ua tau ib lub zog loj nrog luag muaj kev vam meej, sawv nom sawv tswv thiab ua noj ua haus nto koob nto moo.
Xyoo no, peb Hmoob Los Tsuas tuaj nyob rau teb chaws Amelikas tau 28 xyoo. Thaum xyoo 1975, kuv tib leeg thiaj muaj lub npe Doctor nrog luag nyob ua neej xwb. Niaj hnub no, peb Hmoob Amelikas twb muaj txog 200 tus Doctors lawm. Thaum ub, nyob sab toj siab hauv Nplog teb, peb Hmoob feem coob tsuas paub txoj kev ntov ntoo ua teb noj xwb. Nyem no, tsis hais tus poj niam los tus txiv neej, peb Hmoob Amelikas txhua tus txawj tsav tsheb mus nrog luag ua koob xwm thiab ua lag ua luam. Peb cov tub ntxhais kawm ntawv tiav los ua xib fwb qhia ntawv qib pib (elementary school) mus rau qib siab (University) los muaj coob zuj zus tuaj. Tsis tas li ntawd, peb tseem muaj cov mus nrog luag ua nom ua tswv nyob hauv teb chaws Amelikas no thiab. Hais los lus kawg, peb Hmoob Amelikas muaj noj muaj haus thiab muaj vaj muaj tsev nyob ua yus tug, yoog tau neeg Amelikas lub neej zuj zus tuaj. Peb Hmoob Amelikas txawm ua tau ib lub neej vam meej nyob rau rooj teb no lawm los peb yuav tau nco ntsoov txog peb haiv Hmoob uas tseem nyob rau ntuj qub qab. Niaj hnub no peb Hmoob tseem tshuav ib cov neeg ua neej txom txom nyem, niaj hnub khawb qos hmab qos ntoo noj nyob tom hav zoov hauv teb chaws Los Tsuas. Xyoo 1975, peb khiav tuaj, peb tau muab lawv tso tseg ua ntsuag nom ntsuag tswv rau tom qab.
Tsaib no, thaum lub 11 hlis ntuj cob rau lub 12 hlis ntuj, kuv thiaj tau txiav txim siab rov mus Nplog teb. Qhov kuv mus ntawd, Tseem Fwv Amelikas los pom zoo thiab Tseem Fwv Nplog los yog tus caw kuv rov mus xyuas teb xyuas chaw. Kuv mus pom peb lub teb chaws Los Tsuas muaj ntau yam hloov lawm. Txoj kev loj No 13, thaum ub yog kev av thiab kev pob zeb xwb, nyem no pua roj hmab dub nciab qaum teb tis nkaus qab teb, thiab txoj kev No7 pua roj hmab txij nroog Xieng Khouang mus rau Nong Het txog ntua Nyab Laj teb. Qhov hloov loj tshaj plaws mas tseem yog qhov muaj peb Hmoob coob tus tshaj qub tau sawv los nrog luag ua nom ua tswv txij tus hau zos (Nai Ban) mus txog tus xeev tsav (Chao Khoueng) thiab tus Tseem Fwm (Laj Thab Npas). Tiam sis txoj kev ua neej, tsis hais hauv haiv neeg Nplog, Hmoob los Khmu, feem coob tseem nyob txom txoom nyem, tsuas zoo tib qhov hais tias tus pluag npaum twg los nws yeej muaj nws ib thaj liaj los daim teb ua noj, thiab nws tseem muaj nws ib lub me tsev nqeeb thiab muaj ib pab qaib thiab tus puav npua thiab tus puav nyuj twm nyob ncig zos.
Kuv mus Nplog teb zaum tas no, kuv tau nrog cov nom tswv Nplog thiab nom tswv Hmoob kav teb tswj chaw Los Tsuas tham txoj lub neej tom ntej no. Kuv tau hais kom sawv daws muab tej qub lus tso pov tseg thiab kom sawv daws tig ntsej muag los sib hais cia nrhiav kev haum xeeb thiab kev thaj yeeb rau pej xeem fuab fwm Los Tsuas uas muaj Nplog, muaj Hmoob, muaj Pub Thawj, muaj Co thiab lwm xeem haiv neeg tsawg kom sawv daws muaj vaj huam sib luag, muaj kev ncaj ncees thiab muaj kev sib pab txhim kho lub teb chaws Los Tsuas mus rau txoj kev vam meej. Kuv tseem tau tham txog peb cov neeg txom txom nyem uas tseem nyob hauv hav zoov li tau piav los saum toj no. Kuv hais kom cov nom tswv kav teb tswj chaw tsis txhob xa tub rog mus tua lawv cia nrhiav lub tswv yim muab kev ncaj ncees thiab kev thaj yeeb nyab xeeb mus daws lawv tej teeb meem. Cov nom tswv tau teb kuv hais tias cov neeg nyob tom hav zoov los yog pej xeem fuab fwm Los Tsuas thiab yog lawv kwv lawv tij thiab yog lawv neej lawv tsav. Cov nom cov tswv hais rau kuv hais tias Tseem Fwv Los Tsuas twb muaj tsab cai zam txim (amnesty) rau txhia leej txhia tus, kom cov neeg nyob tom hav zoov tseg txoj kev sib tuas cia li tawm rov qab los ua neej zoo li txhia leej txhua tus pej xeem Los Tsuas.
Kuv kuj zoo siab tau hnov, thaum lub 11 hlis hnub tim 26 dhau los no, Lwj Txheeb Vaj Pov tau hais tawm hais tias nws tau muab txoj kev "Kub Xaj" xua phom riam muas txwv (liberation by armed forces) mus ntxeev Tseem Fwv Nplog Liab tso tseg lawm cia los nrhiav tswv yim kam moos (political solution) rov qab mus txhim kho lub teb chaws Los Tsuas. Nws cov lus tau ua rau peb txhia leej txhua tus zoo siab vim hais tias txoj kev xuas phom riam muas txwv mus ntxeev teb chaws Los Tsuas ntawd yog ib txoj kev uas cov teb chaws loj nyob ntiaj teb tsis nyiam thiab tsis txhawb, tsis tas li ntawd tseem txhaum Amelikas tus txhooj lij choj (U.S. Constitution) thiab. Kuv xyiv fab tshwj xeeb hais tias nyem no Lwj Txheeb Vaj Pov xav tau ib yam li kuv xav lawm hais tias yuav muab tswv yim kam moos (politic) mus txhim kho lub teb chaws Los Tsuas thiaj yuav muaj chaw mus, vim lub teb chaws Los Tsuas nyob hauv Koom Haum Kuj Cuab (United nations) thiab hauv Koom Haum Kuj Cuab Axia Tooj Naj (ASEAN).
Kuv thiaj nquas hu tas nej txhia leej txhua tus, tsis hais Hmoob los Nplog, Pub Thawj los Co nyob teb chaws Amelikas no, kom sawv daws los txhawb Tseev Fwv Amelikas txoj kev cog phooj ywg rau teb chaws Los Tsuas thiab txoj kev lag kev luam rau haiv neeg Los Tsuas thiab haiv neeg Amelikas kom zoo sib pab txhim kev ywj pheej (freedom), kev meej tswv (democracy) thiab kev vam meej (prosperity) rau teb chaws Los Tsuas.
Thaum xaus no, kuv thov peb poj yawm txwv txoob Hmoob thiab thov Tswv Ntuj Tswv Teb foom hmoov zoo rau nej txhia leej txhua tus thiab nej tsev neeg kom xyoo laus tas xyoo tshiab tuaj, dej tshiab los nej tau haus, mov tshiab los nej tau noj, thiab kom ib xyoos fuam 12 lub yeej pov rau peb haiv Hmoob coj mus ua neej kom nyob txhiab nyeej vam sawm, tsis muaj mob tsis muaj nkeeg, kom tsuas muaj lub siab kaj lug ua noj ua haus vam meej nto moo mus ib txhiab nyob mus ib txhis.
UA TSAUG NTAU.
NYOB ZOO XYOO TSHIAB 2004

文章来源 Zaj lus los ntawm:
http://www.hmongtimes.com/displaynews.asp?ID=1455
张元奇上传 Chij Tsab xa tuaj rau hauv qhov website no.
——————————————————————————————————
本网版权文章,受法律保护,未经作者许可,勿得转载。

标签: