SHIK HLOB NYAOB ZOS LOUL 相守白头歌

作者:康丹瀛    来源:苗族风    时间:1970-01-01    点击量:
评论: (我要评论)


Nax xongt mol dleb draod mol dlangd
Nblongx ndongt nzhuab rous draod zat dlangx
Hnob duax daox bil bongb ndox ghangb
Lenx dus boub yat zuat nenx zhangd
Nil nyaob lob qeut daox drongb changb
Gaox nyaob hmongb deb muax luax angd
Yaos muax ged ngoux zuat mix shab
Zax nzis dob touk keuk del jangb
Nenb lek cik nenx nof shed jongb
Mix zox ged hlob muax dlex nangs
Uat mis gud beul haik ib lot
Ghuax nyad zhit keuk drout shab sangd
Nangs sob nangs juat yaos muax jaix
Haik drot luas suk nyaob vangx bangx
Mix zhit bof Nox Yab leud nzeuf duat zhod dlangb
Nzeuf zat zhod dlangb Nox hlob dangl
Nenb nyaob ndax deb haik zhit dangl
Uat naox uat houk nqend zongl hnangd
Ngoux hlob trad yeuf ged jangs jel
Hluak lob uat yeus zait lenx nyangb
Zhes zhed zhes yif ged jax nenb
Uat ngoux haik ndrous yaos muax dangd
Xot mix zos nad bos yeuf rongt
Muax dob yos gid ngoux ib rangx

★   ★   ★   ★   ★   ★   ★

时光逝去甚遥远
树叶从青转黄来
日出东方西落去
谁想今日把亲攀
她住高山悬崖陡
你居田土有泥渊
因有前缘连心意
爱到深时手相牵
人生一世多磨难
情场时有雨水渗
为友进言说一句
哀怨莫放在心间
风风雨雨有时日
笑对世间如花园
君不见诺丫追奏斩虎怪
奏化虎怪爱不变
人在世间说不完
勤奋工作理吃穿
女大当嫁古规矩
男大当婚是自然
立家撑户过生活
谈情说爱无时间
祝福从此夫妻连
生儿育女歌一般

2004年5月10午,课上写成2004年5月11日修改,贺友王志宏和杨丽结婚礼。或许,文字更能留住或见证一段真实的故事,不管它的开始,现在,结束如何!

——————————————————————————————————

本网版权文章,受法律保护,未经作者许可,勿得转载。

标签: